ΠΛΑΓΙΑΡΙΣΜΟΣ & ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Οι φοιτητές του τμήματος και κυρίως όσοι είναι στη διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας οφείλουν να είναι ενήμεροι για τους κανόνες περί πλαγιαρισμού και λογοκλοπής (βλέπε εδώ)