Βιολογία ΙΙ (3ΚΒ05 )
Διδάσκων : Κοντού Παναγιώτα
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο3
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Οργανίδια παραγωγής ενέργειας. Δομή και λειτουργία μιτοχονδρίων. Οξειδωτική φωσφορυλίωση. Δομή και λειτουργία χλωροπλαστών. Φωτοσύνθεση. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά. Μονοπάτια διαλογής πρωτεϊνών, κίνηση μορίων μεταξύ κυτταροπλάσματος και πυρήνα. Διαμεμβρανική μεταφορά πρωτεϊνών. Μεταφορά με κυστίδια. ΕΔ. Σύμπλεγμα Golgi. Εκκριτικά μονοπάτια. Ενδοκύτωση. Εξωκύτωση. Κυτταρική επικοινωνία και σύνδεση. Κυτταρική σηματοδότηση. Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες. Υποδοχείς που συνδέονται με ένζυμα. Κυτταροσκελετός. Ενδιάμεσα ινίδια. Μικροσωληνίσκοι. Νημάτια ακτίνης. Κυτταρική κίνηση. Μυϊκή συστολή. Το σύστημα ακτίνης - μυοσίνης. Κυτταρικός κύκλος. Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου. Απόπτωση. Αυξητικοί παράγοντες. Σηματοδοτικές πρωτεΐνες. Κυτταρική διαίρεση. Μεσόφαση. Μίτωση. Κυτταροκίνηση. Γενετική. Φυλετική αναπαραγωγή. Μείωση. Κληρονομικότητα. Νόμοι της κληρονομικότητας. Εξωκυττάρια ουσία. Συνδετικοί ιστοί. Κυτταρίνη – Πρωτεογλυκάνη – Κολλαγόνο – Ελαστίνη - Πρωτεΐνες πολλαπλής προσκόλλησης. Υπερμοριακή οργάνωση εξωκυτταρικών ουσιών. Ιστοί, δομή και οργάνωση. Επιθηλιακά φύλλα. Διακυττάριοι σύνδεσμοι. Κυτταρική εξαλλαγή και καρκίνος. Η μοριακή βάση του καρκίνου.
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Να αναγνωρίζουν να διακρίνουν και να συσχετίζουν κάποια πιο σύνθετα βιολογικά φαινόμενα, και διεργασίες, όπως η στόχευση πρωτεϊνών, η σηματοδότηση και η ρύθμιση
  • Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της Γενετικής και να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα κλασικής Γενετικής
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας 4η έκδοση, Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 4η/2018, ΑΘΗΝΑ, 77106932
  • Βιολογία Κυττάρου, Μαργαρίτης Λουκάς Χ., K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε., 4η έκδ./2004, ΑΘΗΝΑ, 25249
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτές εξετάσεις
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB159/