Γενική Παιδαγωγική (0ΕΠ02)
Διδάσκων : Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
ΕίδοςΕπιλογής (ελεύθερο)
ΕξάμηνοΕλεύθερο
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS2
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Μετάβαση από την Παιδαγωγική στις Επιστήμες της αγωγής. Εξέλιξη των επιστημών της αγωγής στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Η έρευνα στον χώρο των επιστημών της αγωγής. Επιστημονικά εργαλεία και ερευνητικές προοπτικές. Παραδείγματα ερευνών, ποικίλοι παράγοντες που καθορίζουν την έρευνα, αναφορά σε σχετικά κείμενα, αναφορά σε πολύ-επιστημονικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου. Επισκόπηση των παιδαγωγικών ρευμάτων και της σταδιακής τους εξέλιξης από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τις μέρες μας (κίνημα Νέας Αγωγής, Dewey, Montessori, Freinet, Neil). Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα και τα ζητήματα που απασχόλησαν τους Έλληνες παιδαγωγούς (Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, εκπαιδευτικά προγράμματα, κριτική παιδαγωγική, διαπολιτισμική εκπαίδευση).
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Να μπορούν οι διδασκόμενοι φοιτητές να εκφράζονται ελεύθερα και κριτικά πάνω σε παιδαγωγικά ζητήματα
  • Να προβληματίζονται αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες της παιδαγωγικής διαδικασίας
  • Να μπορούν να διασαφηνίσουν όρους των επιστημών της Αγωγής
  • Να κατανοήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία
  • Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των παιδαγωγικών φαινομένων και τις αιτίες των διαφόρων παιδαγωγικών ζητημάτων
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Παιδαγωγικο-διδακτικά Α΄: Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής, Ματσαγγούρας Ηλίας Γ., Χατζηγεωργίου Γιάννης, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.           , 1η έκδ./2009, ΑΘΗΝΑ, 31937
  • ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΕ ΜΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΗ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., 1η/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 59362953
  • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης, "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε.", 1η/2011, 12473595
Τρόπος Εξέτασης
Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Υλικό
Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης