Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής και Μεθοδολογία της Έρευνας (8ΕΒ08 )
Διδάσκων : Παπαδοπούλου Θεοδώρα
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Α΄ ΜΕΡΟΣ: Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής Εισαγωγή: Επιστήμη και επιστήμες, οι κατηγορίες των επιστημών (αναλυτικές, ανθρωπιστικές και δεοντολογικές - κανονιστικές επιστήμες), κανόνες της επιστημονικής έρευνας, επιστημονική έρευνα και ηθική, βιολογικές επιστήμες και ηθική. Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής: Γονιδιωματική (προσδιορισμός αλληλουχίας γονιδιωμάτων, αποθήκευση και μελέτη γωνιδιωμάτων, βάσεις δεδομένων γονιδιωμάτων, πολυμορφισμοί στο ανθρώπινο γονιδίωμα και συσχέτιση με ασθένειες), συγκριτική γονιδιωματική (μέθοδοι «αφαίρεσης» γονιδιωμάτων, μέθοδοι στοίχισης ολόκληρων γονιδιωμάτων, μέθοδοι «γονιδωματικού» περιεχόμενου, μέθοδοι βασισμένες στη «σύντηξη» γονιδίων), δομική γονιδιωματική (το πρόγραμμα της δομικής γονιδιωματικής, επιλογή στόχων στη δομική γονιδιωματική), λειτουργική γονιδιωματική (συνδυασμός πειραματικών και υπολογιστικών τεχνικών, πρωτεομική και Βιοπληροφορική, δεδομένα γονιδιακής έκφρασης και μικροσυστοιχίες DNA, ρυθμιστικά δίκτυα, δίκτυα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών). Β΄ ΜΕΡΟΣ: Βιοηθική Εισαγωγή στις δεοντολογικές επιστήμες και την ηθική, έννοιες της Βιοηθικής, προβλήματα που πραγματεύεται. Δαρβινισμός, κοινωνικός Δαρβινισμός και ευγονική, ευθανασία. Ανάπτυξη Βιοτεχνολογίας και Γενετική Μηχανική, Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί. Δημιουργία στο εργαστήριο (μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα ως εργαλεία στα χέρια των επιστημών). Μεθοδολογία ανίχνευσης των ΓΤΟ και μεθοδολογία εκτίμησης των κινδύνων από την απελευθέρωση των ΓΤΟ στο περιβάλλον, ταυτοποίηση με βάση το γενετικό υλικό, προσωπικά δεδομένα γενετικής και βιολογικής φύσης, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και κλωνοποίηση, κλινικές δοκιμές και πειραματισμός σε ανθρώπους, δωρεά οργάνων και μεταμοσχεύσεις, ασφάλεια βιοϋλικών. Γονιδιακή Θεραπεία, Διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω των επεμβάσεων στο γενετικό υλικό των οργανισμών και κυρίως του ανθρώπου, νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιοασφάλεια, Προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ενημέρωση ως προς τη χρήση της Γενετικής Τροποποίησης των οργανισμών και ΜΜΕ.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Αυτονομία και Εμπιστοσύνη στη Βιοηθική, Onora o' Neill, ΑΙΚ. ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., 1η έκδοση/2010, ΑΘΗΝΑ
  • ΒΙΟΗΘΙΚΗ, ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ, 1η/2011, ΑΘΗΝΑ