Κοινωνιολογία της Επαίδευσης (0ΕΠ01)
Διδάσκων : Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
ΕίδοςΕπιλογής (ελεύθερο)
ΕξάμηνοΕλεύθερο
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS2
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Μελέτη της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση. Επιστημολογική τομή από την οποία προκύπτει η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στη σχολική επίδοση και την κοινωνικομορφωτική καταγωγή και προέλευση των μαθητών. Ο θεσμός του σχολείου. Σχέση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας, σε διεθνή και εγχώρια παραδείγματα. Σχέση μεταξύ επίδοσης και εγγενών ικανοτήτων. Έννοιες της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Θεωρία πολιτισμικού κεφαλαίου (Bourdieu). Θεωρία γλωσσικών κωδίκων (Bernstein). Παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική τάξη σε σύνδεση με τα ανάλογα κοινωνικά φαινόμενα.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Να γνωρίσουν οι διδασκόμενοι φοιτητές τις βασικές θεωρίες που επεξηγούν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να δύνανται να παρουσιάζουν και να αναλύουν τις διάφορες θεωρήσεις που έχουν αναπτυχθεί στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
  • Να κατανοήσουν τις κοινωνικές ανισότητες στο χώρο της εκπαίδευσης και τη συσχέτιση ανάμεσα στην κοινωνική προέλευση, το πολιτισμικό και το μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών και τη σχολική επίδοση
  • Να προβληματιστούν αναφορικά με τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τις εγγενείς ή μη ικανότητες του κάθε μαθητή
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Φραγκουδάκη Άννα, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30182, 1985, Παπαζήση ΑΕΒΕ, ISBN: 978-960-02-0226-7.
  • Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31712, 2010, Γ. Δαρδανός Ο.Ε, ISBN: 978-960-01-1326-6.
Τρόπος Εξέτασης
Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Υλικό
Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης