Οικονομική της Υγείας (8ΕΒ06 )
Διδάσκων :
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Ιστορία και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Θεωρία της κατανάλωσης. Θεωρία της παραγωγής. Η θεωρία της ζήτησης, της προσφοράς και της ισορροπίας στην αγορά Η θεωρία κόστους, εσόδων, κέρδους. Εθνικοί λογαριασμοί. Η Θεωρία της οικονομικής της φροντίδας της υγείας. Οι ιδιαιτερότητες και η ιστορική της εξέλιξη. Η θεωρία της παραγωγής φροντίδας υγείας ως δημόσιο και ως ιδιωτικό αγαθό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέθοδοι αμοιβής των συντελεστών της παραγωγής. Η ζήτηση, η προσφορά και η ισορροπία στον τομέα της φροντίδας υγείας. Η χρησιμοποίηση (κατανάλωση) της φροντίδας υγείας. Οι δαπάνες και η χρηματοδότησή του τομέα της φροντίδας υγείας . Η οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση των παρεμβάσεων στον τομέα της φροντίδας υγείας. Μέθοδοι της οικονομικής αξιολόγησης. Η εξέλιξη και το μέλλον των συνιστωσών της ζήτησης της παραγωγής και της χρησιμοποίησης της φροντίδας της υγείας.
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 • Να εξοικειωθούν με τις οικονομικές θεωρίες και πρακτικές, να προσδιορίσουν την εφαρμογή τους  στα συστήματα της υγείας  και να εμπεδώσουν τις βασικές αρχές της Οικονομικής της Υγείας 
 • Να εξειδικευθούν  στον τομέα της διαχείρισης, της χρηματοδότησης και της κοινωνικο-οικονομικής αποτίμησης  των υπηρεσιών της υγείας  στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
 • Να διακρίνουν, να αντιπαραβάλλουν και να αξιολογήσουν οικονομικά και ασφαλιστικά προγράμματα και μεθόδους, που στοχεύουν σ' ένα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα υγείας.
 • Να κατανοήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να σκιαγραφήσουν τις υποδομές του και να  ερμηνεύσουν τις διακυμάνσεις του υγειονομικού δυναμικού στην Ελλάδα.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • Τα οικονομικά της Υγείας - Θεωρία και Πολιτική    Υφαντόπουλος Γιάννης Ν.    Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.    2η έκδ./2006    ΑΘΗΝΑ
 • Τα οικονομικά της Υγείας σε επανεξέταση    Rice Thomas    ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ    1η έκδ./2006    ΑΘΗΝΑ
 • Drummond Micheal F.,O' Brien Bernie J.,Stoddart Greg L.,Torrance George, 2002: Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης των προγραμμάτων υγείας, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική ΑΕ
 • Γούλα Α., 2007: Διοίκηση & Διαχείριση Νοσοκομείου: Η Ελληνική Εμπειρία και Πρακτική, Αθήνα:  Εκδ. Παπαζήση
 • Κυριόπουλος, Γ. & Γείτονα, Μ., 2008: Τα Οικονομικά της Υγείας: Μέθοδοι και Εφαρμογές της Οικονομικής Αξιολόγησης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 • Λανάρα Α. Β. 2001: Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (Θεωρητικό και Οργανωτικό πλαίσιο), Η΄ Έκδοση,  Αθήνα: Εκδόσεις Ηγεσία  
 • Χλέτσος, Μ., 2011:Οικονομικά της υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Τρόπος Εξέτασης
Α. Μορφή Αξιολόγησης 1. Παρακολούθηση των διαλέξεων και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών (15%) 2. Εκπόνηση και παρουσίαση Ατομικής Εργασίας ( 20%) 3. Ενεργή συμμετοχή στις παρουσιάσεις Εργασιών (5%) 4. Τελικές γραπτές εξετάσεις (60%) Β. Μορφή Αξιολόγησης Τελικές γραπτές εξετάσεις (100%)
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB112/