Πρακτική άσκηση (0ΕΜ09 )
Διδάσκων :
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
ΕξάμηνοΕλεύθερο
ΠερίοδοςΧΕ/ΕΕ
ECTS4
Ώρες Θεωρίας
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2007-2013) και του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ) και της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, ενώ Ιδρυματική Υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Δόμνα Κακανά. Η πράξη συγχρηματο­δοτεί­ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.