Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι (7ΕΒ18)
Διδάσκων : Παρίσης Γάλλος
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο7
Περίοδος
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Σημασία και χρησιμότητα. Ιατρικά δεδομένα: λήψη, αποθήκευση, χρήση, λήψη ιατρικής απόφασης. Δομές δεδομένων. Βάσεις δεδομένων. Δίκτυα και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Σχεδιασμός και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων. Εφαρμογές: ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα, ακτινολογικό πληροφοριακό σύστημα, πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου, φαρμακευτικό πληροφοριακό σύστημα, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υλικών και αναισθησιολογικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης.
Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο σε σχέση με βασικές θεματικές ενότητες (topics) των πληροφοριακών συστημάτων που διέπουν το χώρο της υγείας.

Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Ιατρική Πληροφορική τόμος Α, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
  • Πληροφορική υγείας, Μπότσης Ταξιάρχης,Χαλκιώτης Στέλιος
  • Πληροφορική της υγείας-νοσηλευτική προσέγγιση, Mantas J.,Hasman A.
  • Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας], Αθηνά Λαζακίδου
  • Πληροφοριακά συστήματα υγείας, Αποστολάκης Ι.
  • Medical Information Systems: The Laboratory Module, Ralph R. Grams
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/