Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (8ΕΒ11)
Διδάσκων : Χάρης Σανδαλίδης
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Εισαγωγή στα ΣΑΕ, Γραμμικά Συστήματα - Μετασχηματισμός Laplace, Μοντέλα Συστημάτων - Συνάρτηση Μεταφοράς - Δομικά Διαγράμματα - Διαγράμματα Ροής Σημάτων, Περιγραφή στο Χώρο Κατάστασης, Συμπεριφορά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση – Ευστάθεια, Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Απόκριση Συχνότητας – Ανάλυση Bode, Αντιστάθμιση Συστημάτων Ελέγχου, Ψηφιακά συστήματα ελέγχου.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Εισαγωγή στα συστήματα αυτόματου ελέγχου
  • Τρόποι παράστασης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
  • Μελέτη ευστάθειας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
  • Προδιαγραφές μόνιμης και μεταβατικής κατάστασης
  • Κατανόηση αντιστάθμιση σειράς με τη μέθοδο του γεωμετρικού τόπου των ριζών
  • Μελέτη ΣΑΕ στον τομέα της βιοϊατρικής
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Εφαρμοσμένος Έλεγχος: Αρχές, Ανάλυση και Ανάπτυξη με Matlab, Simulink και LabVIEW,  Φούρλας Γεώργιος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 50662327
  • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Shahian B., Savant J.C. JR., Hostetter G.H., Steafani T.R., "Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.", 1η /2012, ΑΘΗΝΑ, 22688051
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή Εξέταση 100%