Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (8ΕΒ11)
Διδάσκων : Χάρης Σανδαλίδης
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Εισαγωγή στα ΣΑΕ, Γραμμικά Συστήματα - Μετασχηματισμός Laplace, Μοντέλα Συστημάτων - Συνάρτηση Μεταφοράς - Δομικά Διαγράμματα - Διαγράμματα Ροής Σημάτων, Περιγραφή στο Χώρο Κατάστασης, Συμπεριφορά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση – Ευστάθεια, Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Απόκριση Συχνότητας – Ανάλυση Bode, Αντιστάθμιση Συστημάτων Ελέγχου, Ψηφιακά συστήματα ελέγχου.
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Εισαγωγή στα συστήματα αυτόματου ελέγχου
 • Τρόποι παράστασης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
 • Μελέτη ευστάθειας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
 • Προδιαγραφές μόνιμης και μεταβατικής κατάστασης
 • Κατανόηση αντιστάθμιση σειράς με τη μέθοδο του γεωμετρικού τόπου των ριζών
 • Μελέτη ΣΑΕ στον τομέα της βιοϊατρικής
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • R C. Dorf και R.H. Bishop, Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Τζιόλα, 11η έκδοση 2010 (Μεταφρασμένο).
 • Κ. Ogata, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Φούντας, 2011 (Μεταφρασμένο).
 • Ν. Κρικέλης, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Αθανασόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε., 3η έκδοση 2000.
 • Α.Ν Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Τζιόλα, 2011.
 • J.J. DiStefano, A.R. Stubberud, I.J. Williams, Ivan J., Θεωρία και προβλήματα στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα,  2η έκδοση 2000 (Μεταφρασμένο).
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή Εξέταση 100%