Βιοστατιστική (4ΚΒ06 )
Διδάσκων : Ιωάννης Τριανταφύλλου
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο4
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1
Περιγραφή
Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική. Σκοπός της Βιοστατιστικής. Ορολογία και βασικές έννοιες. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. Ανασκόπηση παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων και εφαρμογές τους στην Ιατρική. Σφάλματα. Εισαγωγή στη μη παραμετρική στατιστική. Παρουσίαση των σημαντικότερων μη παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων και εφαρμογές τους στην Ιατρική. Συγκρίσεις μέσων τιμών δύο (ανεξάρτητων ή συσχετισμένων) δειγμάτων. Συγκρίσεις μέσων τιμών k δειγμάτων. Ανασκόπηση της απλής παλινδρόμησης και εισαγωγή στην πολλαπλή παλινδρόμηση. Η χρήση της πολλαπλής παλινδρόμησης στην Ιατρική. Στοιχεία ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων. Σύντομη ανασκόπηση στη μεθοδολογία κατασκευής πινάκων συχνοτήτων και πινάκων συνάφειας. Σύνδεση εμπειρικών κατανομών και πιθανότητας. Έλεγχοι ανεξαρτησίας/συνάφειας. Συντελεστές συσχέτισης. Λόγος πιθανοτήτων. Κίνδυνος, σχετικός κίνδυνος. Ευαισθησία και ειδικότητα. Προβλεπτική αξία. Σύγκριση δύο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων ποσοστών. Έλεγχοι για συσχετισμένες παρατηρήσεις. Λογιστική παλινδρόμηση. Στοιχεία ανάλυσης επιβίωσης. Φύση και ιδιότητες μοντέλων επιβίωσης. Η έννοια του χρόνου επιβίωσης (ζωής). Η συνάρτηση επιβίωσης και η συνάρτηση κινδύνου. Λογοκριμένοι και πλήρεις χρόνοι ζωής. Πίνακες επιβίωσης. Εμπειρική κατανομή επιβίωσης. Σύγκριση συναρτήσεων επιβίωσης. Σύντομη παρουσίαση του μοντέλου αναλογικών κινδύνων (παλινδρόμησης) κατά Cox. Στοιχεία δειγματοληψίας και κλινικών δοκιμών. Τεχνικές δειγματοληψίας. Στοιχεία σχεδιασμού επιδημιολογικής έρευνας. Η έννοια της κλινικής δοκιμής. Τα είδη των κλινικών δοκιμών. Οργάνωση και σχεδιασμός κλινικών δοκιμών. Το πρωτόκολλο.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Γνωριμία με τις βασικές έννοιες της Βιοστατιστικής
  • Μελέτη βασικών παραμετρικών ελέγχων επαγωγικής στατιστικής συμπερασματολογίας
  • Μελέτη βασικών μη παραμετρικών ελέγχων επαγωγικής στατιστικής συμπερασματολογίας
  • Εισαγωγή στην Ανάλυση Γραμμικής Παλινδρόμησης και εφαρμογές στη Βιοϊατρική
  • Εισαγωγή στην Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης και εφαρμογές στη Βιοϊατρική
  • Εισαγωγή στην Ανάλυση Επιβίωσης και εφαρμογές στη Βιοϊατρική
  • Μελέτη ειδικών περιπτώσεων και εφαρμογών από το πεδίο της Ιατρικής Στατιστικής
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Τριχόπουλος, Δ., Τζώνου, Α. & Κατσουγιάννη, Κ. (2002). Βιοστατιστική, Εκδόσεις Παρισιανού Α.Ε.
  • Παπαϊωάννου, Τ. & Φερεντίνος, Κ. (2004). Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών, Εκδόσεις Σταμούλη.
  • Σταυρινός, Β. Γ. & Παναγιωτάκος, Δ. Β. (2007). Βιοστατιστική, Εκδόσεις Γ. Δαργάνος.
Τρόπος Εξέτασης
Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει: • εργασία με χρήση στατιστικού πακέτου (20%) • γραπτή τελική εξέταση (80%)
Υλικό
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος, αναρτώνται: • Οι διαφάνειες των παρουσιάσεων του μαθήματος • Φυλλάδια ασκήσεων ανά Κεφάλαιο της διδασκόμενης ύλης • Επαναληπτικά φυλλάδια http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB192/