Υπολογιστική Όραση (7ΕΠ10)
Διδάσκων : Κωνσταντίνος Δελήμπασης
Βοηθός : Κότταρη Κωνσταντίνα
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο7
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Εισαγωγικές έννοιες, Στοιχειώδης επεξεργασία εικόνας (pixel, σημειακοί μετασχηματισμοί, συνέλιξη, μη γραμμικά φίλτρα). Τμηματοποίηση αντικειμένων σε εικόνες (ενεργά περιγράμματα, mean shift, τεχνικές βασισμένες σε γράφους) και video Επεξεργασία εικόνας βάσει μερικών διαφορικών εξισώσεων 2Δ κίνηση (οπτική ροή, παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων, πχ. Lukas-Kanade, Meanshift, Kalman) Εκτίμηση παραμέτρων (μετασχ. Hough, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, RANSAC) Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί εικόνας (affine, προβολικός, ελαστικοί μετασχηματισμοί), χωρική ταύτιση εικόνων 3Δ Οπτικοποίηση δεδομένων (surface/volume rendering από 3D εικόνες, σύντηξη εικόνων) Περιγραφείς εικόνας (υφή, περιοχές, περιγράμματα, Εσιανός και Ικωβιανός) πίνακας (Image descriptors), Ανεύρεση σημείων ενδιαφέροντος σε εικόνες (Harris, SHIFT, SURF), Αναγνώριση προτύπων σε εικόνες Βαθμονόμηση κάμερας (μοντέλο pinhole, ειδικές ευρυγώνιες κάμερες). Eφαρμογές: εξαγωγή 3D πληροφορίας από εικόνες, μονο-οπτική, δυ-οπτική όραση, shape from silhouettes Προαπαιτούμενες γνώσεις Ανάλυση, Αριθμητική ανάλυση, Γραμμική άλγεβρα, προγραμματισμό σε Matlab και άλλες γλώσσες
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Εξοικείωση με τις έννοιες της υπολογιστικής όρασης.
  • Κατανόηση των μαθηματικών μοντέλων και των σχετικών αλγορίθμων.
  • Ανάλυση προβλημάτων και εφαρμογή των αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης, σχεδιάση συστημάτων (υλικού και λογισμικού) για προβλήματα ανάλυσης βιοϊατρικής εικόνας και video.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας, Νικόλαος Παπαμάρκος, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε., 3η/2013, ΑΘΗΝΑ, 68372511
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, 4η Έκδοση, Gonzales, Στέφανος Κόλλιας (επιμέλεια), "ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.", 4η/2018, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68384821
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΣ, "Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ", 4η/2010, 68398652
  • Επεξεργασία Ψηφιακών Εικόνων, Αναγνωστόπουλος Χρήστος Νικόλαος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68374176
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου Βαθμολόγηση εργασιών