Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου, Εντεταλμένος Διδασκαλίας
Μαθήματα
Βιοπληροφορική Ι (5ΚΒ04), Βιοπληροφορική ΙΙ (6ΕΒ05)