Παρασκευή Βέννου, Ε.ΔΙ.Π
Τηλέφωνο+30 22310 66925
E-mailevennou[at]dib.uth.gr
Μαθήματα
Εισαγωγή στην Πληροφορική (1ΚΠ04), Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου (5ΚΠ06)