ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 194542/Δ2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εξασφαλίζεται η δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους από τους πτυχιούχους, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής,  των  Τμημάτων Πληροφορικής και Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, παρακολούθησαν επιτυχώς όλα τα διδακτικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
  2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
  3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών των εν λόγω Τμημάτων. Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως από τα Τμήματα.


Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3815/28-11-2016 τ.Β').  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013 − 2014 και εφεξής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική μπορούν να διδαχθούν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους ένα πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που περιλαμβάνει οκτώ μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και δύο Πρακτικές Ασκήσεις, και εφόσον αξιολογηθούν με επιτυχία σε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα και πρακτικές  ασκήσεις θα αποκτήσουν πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών των δύο Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι τα ακόλουθα:

Τίτλος

Θ

ΔΜ

ECTS

Εξάμηνο διδασκαλίας

0ΕΠ01   Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

2

2

2

Χειμερινό

0ΕΠ02 Γενική Παιδαγωγική

2

2

2

Χειμερινό

0ΕΠ03 Διδακτική της Πληροφορικής

2

2

2

Εαρινό

0ΕΠ04 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

2

2

2

Εαρινό

ΕΥ571 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης

4

4

2

Χειμερινό

ΕΥ573 Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη

4

4

2

Χειμερινό

ΕΥ672 Εξελικτική Ψυχολογία

4

4

2

Εαρινό

ΕΥ673   Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες:

              Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της 

              σχολικής τάξης

4

4

2

Εαρινό

ΕΥ771 Πρακτική Άσκηση – Διδασκαλία ενοτήτων   

              Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια

              Εκπαίδευση

4

4

4

Χειμερινό

ΕΥ871 Πρακτική Άσκηση – Διδασκαλία ενοτήτων

             Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια

             Εκπαίδευση

4

4

4

Εαρινό

      

Τα μαθήματα παιδαγωγικών γνώσεων με κωδικούς 0ΕΠ01, 0ΕΠ02, 0ΕΠ03 και 0ΕΠ04 καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, και τα μαθήματα με κωδικούς ΕΥ571, ΕΥ573, ΕΥ672 και ΕΥ673 καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να τα συμπεριλάβουν στη δήλωση μαθημάτων, την οποία υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους, να τα παρακολουθήσουν και να τα εξεταστούν από το Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών που τα προσφέρει. Tο περίγραμμα κάθε μαθήματος παρατίθεται σε κάθε μάθημα ξεχωριστά και στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Οι δύο Πρακτικές Ασκήσεις με κωδικούς ΕΥ771 και ΕΥ871 δηλώνονται από τους φοιτητές μόνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των οκτώ υποχρεωτικών μαθημάτων παιδαγωγικής κατάρτισης και προσφέρονται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών των φοιτητών των δύο Τμημάτων. Τα δύο μαθήματα Πρακτικής Άσκησης, με κωδικούς ΕΥ771 και ΕΥ871, έχουν Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας, ο οποίος παρατίθεται εδώ. Ο απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική εφόσον έχει  ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα αποκτά Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μαζί με τον βασικό τίτλο σπουδών, θα του επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, πέραν των θεσμών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε άλλη θέση στην οποία απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα εκπαιδευτικού.

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4186/ΦΕΚ 193, τ.Α/17-9-2013, άρθρο 36, παρ.22, τα δύο Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών έχουν προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις στα Προγράμματα Σπουδών τους και τα έχουν εγκρίνει στην υπ’ αριθμ. 14η/12-02-2015 Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (βλέπε Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15) και έχουν υποβάλλει σχετικό θέμα έγκρισής τους προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η Σύγκλητος στην υπ’ αριθμ. 152η/6-03-2015 Συνεδρίασή της έχει εγκρίνει και θα διαβιβάσει προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων την πρότασή της για έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την εξασφάλιση της χορήγησης του σχετικού Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στον απόφοιτο του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

 

Η απόφαση του Υπουργείου αναμένεται.

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Βασίλειος Πλαγιανάκος