Τίτλος Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές: μία σύνθεση της επιδημιολογίας με τη βιοπληροφορική, με εφαρμογές στις πολυπαραγοντικές ασθένειες
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 180.000 €
Διάρκεια 2/2014-10/2015