Τίτλος Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα
Επιστημονικός Υπεύθυνος  Κώστας Δελήμπασης
Φορέας Χρηματοδότησης Θαλής (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 540.000 €
Διάρκεια 01/2013 - 11/2015