Τίτλος GENCENG: Development of a Geo-ENvironmental information system for the region of CENtral Greece
Επιστημονικός Υπεύθυνος Θανάσης Λουκόπουλος
Φορέας Χρηματοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 125.000 €
Διάρκεια 2013-2015