Πρόγραμμα Σωκράτης – Erasmus

Το πρόγραμμα Σωκράτης είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή της Ευρώπης της γνώσης και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η πρώτη φάση του υλοποιήθηκε από τις 14 Μαρτίου 1995 έως τα τέλη του 1999

‘Ηδη θεσπίστηκε το δεύτερο στάδιο του προγράμματος, το οποίο θα υλοποιηθεί την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2006. Εφαρμόζεται στα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Έχει επίσης επεκταθεί στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Δημοκρατία Τσεχίας, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, και Σλοβακία), καθώς και στην Κύπρο, τη Μάλτα, και την Τουρκία.

Γενικός στόχος του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ

– Erasmus είναι να συμβάλει στην προαγωγή της Ευρώπης της Γνώσης με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ενθαρρύνοντας τη δια βίου μάθηση, βάσει τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων, και των ικανοτήτων που ευνοούν την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και την ικανότητα απασχόλησης. Στοχεύει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας και της σημασίας της εκπαίδευσης για παιδιά, νέους, και ενηλίκους, εκτείνοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία και αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόσβασης στο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων μάθησης που προσφέρονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές όλων των ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων, με επίγνωση της ευρωπαϊκής διάστασης στα θέματα που μελετούν, να αυξήσουν τις ευκαιρίες αποκόμισης προσωπικών εμπειριών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τη συμμετοχή τους στην έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και να καλλιεργήσουν την ικανότητα τους να διαμορφώνονται και να προσαρμόζονται στις μεταβολές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Οι ειδικοί στόχοι του ΣΩΚΡΑΤΗΣ – Erasmus,

όπως αναφέρονται στην απόφαση με την οποία θεσπίζεται το δεύτερο στάδιο του προγράμματος, είναι οι εξής:

·  ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στις σπουδές όλων των επιπέδων, ώστε να παγιωθεί το πνεύμα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, βασιζόμενο στην πολιτιστική κληρονομιά των κρατών μελών.

·  προώθηση της ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η προαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης.

·  προώθηση της ευρείας και εντατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων στα κράτη μέλη σε όλα τα επίπεδα διδασκαλίας, ώστε να αξιοποιείται το πνευματικό δυναμικό τους.

·  ενθάρρυνση της κινητικότητας των διδασκόντων, ώστε οι σπουδές να λαμβάνουν ευρωπαϊκή διάσταση και οι δεξιότητες τους να βελτιωθούν ποιοτικά.

·  ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών με το να τους επιτρέπεται να πραγματοποιούν ένα μέρος των σπουδών σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να εδραιωθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.

·  ενθάρρυνση των σχέσεων μεταξύ μαθητών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράλληλη προαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση τους.

·  ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των διπλωμάτων των περιόδων σπουδών και απόκτησης άλλων προσόντων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ανοικτού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης.

·  ενθάρρυνση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τoυ παρόντος προγράμματος.

·  προώθηση των ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών, ώστε η ποικιλία και οι ιδιομορφίες των εκπαιδευτικών συστημάτων στα κράτη μέλη να καταστούν πηγές πνευματικού εμπλουτισμού και αμοιβαίας ενθάρρυνσης.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Οι σπουδαστές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο εταίρο στο πλαίσιο Θεσμικής Σύμβασης του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ERASMUS ” θεωρούνται ως σπουδαστές του ERASMUS εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

·  οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι α) υπήκοοι των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) υπήκοοι της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας, δηλαδή των χωρών ΕΖΕΣ-ΕΟΧ γ) υπήκοοι των χωρών: Βουλγαρίας, Τσεχίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Λετονίας, Λιθουνίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, και Κύπρου. Όσον αφορά την τελευταία περίπτωση εάν φοιτούν σε Ίδρυμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα ΕΖΕΣ-ΕΟΧ πρέπει να είναι είτε μόνιμοι κάτοικοι, είτε απάτριδες, είτε πρόσφυγες στη χώρα από την οποία επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ.
·  οι σπουδαστές να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών
·  οι σπουδαστές να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος έως και διδακτορικού τίτλου που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
·  τα τμήματα που συμμετέχουν να έχουν υπογράψει συμφωνία για την αποστολή και υποδοχή συγκεκριμένου αριθμού σπουδαστών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται λόγος.
·  η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό συνιστά αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του ιδρύματος προέλευσης.
·  παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό δηλαδή το πανεπιστήμιο προέλευσης αναλαμβάνει τη δέσμευση να αναγνωρίσει την περίοδο σπουδών που διανύθηκε στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων, ομοίως, των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης), θεωρώντας ότι αντικαθιστά αντίστοιχη περίοδο σπουδών (συμπεριλαμβανομένων, ομοίως, των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης) στο πανεπιστήμιο προέλευσης, ακόμη και αν το περιεχόμενο διαφέρει.
·  τα πανεπιστήμια εταίροι και ο κάθε σπουδαστής συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, πριν μεταβεί ο σπουδαστής στο εξωτερικό. Ο σπουδαστής πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας. Στο τέλος της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο υποδοχής θα πρέπει να χορηγεί εγγράφως, αφενός, βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι το συμφωνηθέν πρόγραμμα σπουδών έχει ολοκληρωθεί και αφετέρου, τα αποτελέσματα που έλαβε ο σπουδαστής.
·  δεν καταβάλλεται κανενός είδους αμοιβή (δίδακτρα, εγγραφή, εξέταστρα, δικαίωμα χρήσης εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, κλπ.) προς το πανεπιστήμιο υποδοχής. Είναι, ωστόσο, δυνατό οι σπουδαστές να επιβαρύνουν με ορισμένες δαπάνες, όπως με την ασφάλιση, τους συλλόγους σπουδαστών και τη χρήση διαφόρων υλικών, για παράδειγμα, φωτογραφικών μηχανημάτων, προϊόντων εργαστηρίου, κλπ., όπως άλλωστε, και οι κανονικοί σπουδαστές του ιδρύματος. Το πανεπιστήμιο προέλευσης μπορεί να συνεχίσει να επιβάλλει πανεπιστημιακά τέλη στους εξερχόμενους σπουδαστές του.
·  συνεχίζεται η καταβολή στο ακέραιο των εθνικών υποτροφιών και δανείων προς τους εξερχόμενους σπουδαστές.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να τύχουν υποτροφίας ERASMUS συμπληρώνουν αίτηση συνοδευόμενη από:
·  αναλυτική βαθμολογία (πιστοποιητικό Γραμματείας)
·  σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS
·  αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας (εφόσον υπάρχει)
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αφού συγκεντρωθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αποστέλλονται στα Τμήματα και στους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους για την τελική επιλογή.
Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα, εφόσον υπάρχουν, των ξένων Πανεπιστημίων (για τα οποία προορίζονται) ή εφόσον δεν υπάρχουν, έντυπα που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τις περιπτώσεις αυτές στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σχετικά με τη στέγαση τους, την υποδοχή τους από τα Ιδρύματα, κλπ.
Οι φοιτητές που θα επιλεγούν επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν τις κανονικές αιτήσεις – δηλώσεις που στέλνονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια κάθε χρόνο από το Ι.Κ.Υ. (συνήθως τέλος Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε είναι δυνατόν να καθοριστεί και το ποσό της ενίσχυσης) και απαιτούν υπογραφή από τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία του Τμήματος τους καθώς και από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.
Ο κάθε σπουδαστής είναι υπεύθυνος για τις συνεννοήσεις που αφορούν τη στέγασή του από τα Πανεπιστήμια υποδοχής (υπογραφή συμφωνητικών, προκαταβολή στέγασης, κλπ) και γενικά τις ενέργειες τις οποίες κάνει. Το προσωπικό της Γραμματείας από την πλευρά του θα προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να εξυπηρετεί τους υποτρόφους στις επαφές τους με τα Πανεπιστήμια όπου και όπως μπορεί (χορήγηση βεβαιώσεων κλπ).
Επίσης ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει να εξασφαλίσει, πριν την αναχώρηση του για το εξωτερικό, από το Ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένος το έντυπο υγειονομικής περίθαλψης Ε 128 το οποίο θα πρέπει να έχει μαζί του. Το έντυπο αυτό χορηγείται από όλα τα Ταμεία. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανήκει σε κανένα ασφαλιστικό ταμείο, θα πρέπει ή να ασφαλισθεί σε ιδιωτική εταιρεία για το διάστημα παραμονής του στο εξωτερικό ή να ασφαλισθεί στη χώρα που θα μεταβεί για σπουδές.

betist

pomem besyo mayer otel