Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση,  ΦΕΚ 2730, τ. Β΄/13.10.2014 , Αριθμ. 159893/B7, η οποία σε συνδυασμό με το Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16−7−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διέπει τη λειτουργία του.

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 3527 -21/8/2018)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο: http://icb.sci.uth.gr/

betist

pomem besyo mayer otel