Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική πρέπει:

  • Να πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου 4009/2011 όσον αφορά στην εγγραφή σε εξάμηνα.
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα Κορμού (26 Κορμού Πληροφορικής και 13 Κορμού Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής). Συνολικά, τριάντα έξι (39) Μαθήματα ή εκατόν εξήντα έξι (166) Διδακτικές Μονάδες.
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε επτά (7) Μαθήματα Επιλογής, από τα είκοσι τρία (23) που διατίθενται. Συνολικά, είκοσι οκτώ (28) Διδακτικές Μονάδες.
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο (2) Ελεύθερα Επιλογής Μαθήματα, από τα δέκα τρία (13) μαθήματα που διατίθενται με Διδακτικές Μονάδες. Συνολικά, τέσσερις (4) Διδακτικές Μονάδες.
  • Να έχει ολοκληρώσει και εξεταστεί με επιτυχία στην Πτυχιακή Εργασία, η οποία υπολογίζεται σε τέσσερα (4) συνολικά εξαμηνιαία μαθήματα των τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων ωρών το καθένα. Συνολικά δεκαέξι (16) Διδακτικές Μονάδες.
  • Να έχει εξεταστεί στα τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα της Ξένης Γλώσσας με επιτυχία ή να έχει απαλλαγεί.

betist

pomem besyo mayer otel