Αγγλικά ΙΙ

Κωδικός
2ΞΓ01
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
2
Περίοδος
EE
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περίγραμμα Μαθήματος

Διδάσκουσα

Περιγραφή

Οι στόχοι των μαθημάτων Αγγλικών για Γενικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς αφορούν εκείνες τις επικοινωνιακές δεξιότητες στα Αγγλικά, οι οποίες απαιτούνται για λόγους σπουδών σε επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα. To συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται σε δεξιότητες σπουδής στα Αγγλικά και πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου στην Αγγλική αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το υλικό του μαθήματος συνδυάζει την κατανόηση κειμένων ποικίλων ειδών και θεματολογίας με την ανάλυση των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου και την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η περίληψη σύντομων ακαδημαϊκών κειμένων, η παράφραση, η περιγραφή γραφημάτων και διαγραμμάτων, η σύνθεση ιδεών και επιχειρηματολογίας καθώς και η παραγωγή σύντομων ακαδημαϊκών κειμένων. Στο μάθημα δίνεται έμφαση όχι μόνο στην παραγωγή γραπτού λόγου ως τελικό προϊόν αλλά και στη διαδικασία παραγωγής του μέσα από τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών και διαδικασιών.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Παραγωγή διαφόρων ειδών Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου: περίληψη σύντομων ακαδημαϊκών κειμένων, παράφραση, περιγραφή γραφημάτων και διαγραμμάτων, σύνθεση ιδεών και επιχειρηματολογίας καθώς και η παραγωγή σύντομων ακαδημαϊκών κειμένων
  • Διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες-Eξοικείωση με δεξιότητες και στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES - FOCUS ON WRITING, RIZOULI KLIO, ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 1η/2015, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 50658649
  • English for Academic Study: Writing - Course Book, Anne Pallant, Ανδρέας Μπέτσης, 2η/2009, 57724
  • "University Writing Course Student’s Book with answers", Morley John,Doyle Peter,Pople Ian, EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1η/2007, ΑΘΗΝΑ, 10686
  • "English for Academic Study: Extended Writing & Research Skills 2012 Edition - Course Book", Joan McCormack, John Slaght, Ανδρέας Μπέτσης, 1η/2012, 59395876

Τρόπος Εξέτασης

 Συνεχής Αξιολόγηση μέσω 5 Προόδων/Εργασιών = 100% ή Τελική Εξέταση = 100%

Μετάβαση στο περιεχόμενο