ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική πρέπει:

  • Να πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου 4009/2011 όσον αφορά στην εγγραφή σε εξάμηνα.
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα είκοσι οκτώ (28) μαθήματα Κορμού (21 Κορμού Πληροφορικής και 7 Κορμού Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής). Συνολικά, εκατόν τριάντα οκτώ (138) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δέκα τέσσερα (14) Μαθήματα Επιλογής, από τα σαράντα οκτώ (48) που διατίθενται. Συγκεκριμένα, να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα επιλογής του 5ου εξαμήνου, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 6ου εξαμήνου, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 7ου εξαμήνου, και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου. Συνολικά, εβδομήντα (70) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο (2) Ελεύθερα Επιλογής Μαθήματα,  από τα τουλάχιστον τέσσερα (4) Ελεύθερα Επιλογής μαθήματα που διατίθενται από το Τμήμα. Συνολικά, τέσσερις (4) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
  • Να έχει ολοκληρώσει και εξεταστεί με επιτυχία στην Πτυχιακή Εργασία, ή ισοδύναμα να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε τέσσερα (4) επιπλέον Μαθήματα Επιλογής ανεξαρτήτως εξαμήνου στο οποίο ανήκουν τα μαθήματα αυτά. Συνολικά, είκοσι (20) Πιστωτικές Μονάδες.
  • Να έχει εξεταστεί στα τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα της Ξένης Γλώσσας με επιτυχία.
 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο