ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η απονομή των υποτροφιών και βραβείων θα γίνεται σε εκείνους τους υποψήφιους που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • 1. Να έχουν Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
  • 2. Το προσωπικό εισόδημα των υποψηφίων (μόνο για υποτροφίες) να μην υπερβαίνει τις 12.000€, το δε οικογενειακό εισόδημα τις 50.000€. (σε καθαρά φορολογητέα ποσά),
  • 3. Να έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής και έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο τμήμα που εισήχθησαν. Φοιτητής που ενώ πέτυχε σε ορισμένο τμήμα και εγγράφηκε απ’ ευθείας σε αντίστοιχο άλλου ΑΕΙ ή μετεγγράφηκε, διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το τμήμα όπου τελικά εγγράφηκε ή μετεγγράφηκε, εφ’ όσον η βαθμολογία του τον εντάσσει στον καθορισμένο αριθμό θέσεων υποτροφιών και βραβείων.
  • 4. Να έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του κάθε ακαδημαϊκού έτους και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να μην είναι κατώτερος του 6.51 (λίαν καλώς).
  • 5. Να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η σειρά προτεραιότητας αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση υποτροφίας επίδοσης ορίζεται με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά, αφού ληφθεί υπ’ όψη ότι:
  • 1. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του φοιτητή (δες ανωτέρω), και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του.
  • 2. Για την απονομή των βραβείων που συνίσταται σε γραπτό δίπλωμα και χορήγηση χρηματικού ποσού λαμβάνεται υπόψη μόνο η επίδοση του φοιτητή που τον κατατάσσει στην πρώτη κατά βαθμολογική σειρά επιτυχίας θέση. Φοιτητής που η βαθμολογία του τον κατατάσσει πρώτο στις Γενικής εξετάσεις εισαγωγής και επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών (εξαιρουμένου του αριστούχου αποφοίτου) είναι δυνατόν να λάβει και την υποτροφία επίδοσης, εφ’ όσον πληροί και τους όρους των οικονομικών εισοδημάτων. Δε χορηγείται υποτροφία παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές που: – Δεν πληρούν τις οικονομικές προϋποθέσεις (δες ανωτέρω). – Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου. – Είναι ομογενείς υπότροφοι του ΙΚΥ. Δε χορηγείται βραβείο παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές που: – Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου. – Είναι ομογενείς υπότροφοι του ΙΚΥ.
  • 3. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας για την κάλυψη της τελευταίας ή των τελευταίων θέσεων υποτροφιών επίδοσης, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. Πλήρης υποτροφία χορηγείται στους φοιτητές των οποίων και τα δηλούμενα προσωπικά και οικογενειακά εισοδήματα είναι απολύτως ίσα.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr)

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο