ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 194542/Δ2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εξασφαλίζεται η δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους από τους πτυχιούχους, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής,  των  Τμημάτων Πληροφορικής και Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, παρακολούθησαν επιτυχώς όλα τα διδακτικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
  2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
  3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών των εν λόγω Τμημάτων. Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως από τα Τμήματα. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3815/28-11-2016 τ.Β’).   Οι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013 − 2014 και εφεξής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική μπορούν να διδαχθούν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους ένα πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που περιλαμβάνει οκτώ μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και δύο Πρακτικές Ασκήσεις, και εφόσον αξιολογηθούν με επιτυχία σε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα και πρακτικές  ασκήσεις θα αποκτήσουν πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών των δύο Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι τα ακόλουθα:

 

 
A/A Μαθήματα Επάρκειας Θ ΔΜ ECTS Εξάμηνο
 0ΕΠ01  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  2 2  2  ΧΕΙΜ
 0ΕΠ02  Γενική Παιδαγωγική  2  2  2  ΧΕΙΜ
 0ΕΠ03  Διδακτική της Πληροφορικής  2  2  2  ΕΑΡ
 0ΕΠ04 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση  2  2  2  ΕΑΡ
 ΕΥ571  Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης  4  4  2  ΧΕΙΜ
 ΕΥ573 Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη  4  4  2  ΧΕΙΜ
 ΕΥ672  Εξελικτική Ψυχολογία  4  4  2  ΕΑΡ
 ΕΥ571 Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης  4  4  2  ΕΑΡ
 ΕΥ771 Πρακτική Άσκηση – Διδασκαλία ενοτήτων – Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  4  4  4  ΧΕΙΜ
 ΕΥ871 Πρακτική Άσκηση – Διδασκαλία ενοτήτων – Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  4  4  4  ΕΑΡ

Τα μαθήματα παιδαγωγικών γνώσεων με κωδικούς 0ΕΠ01, 0ΕΠ02, 0ΕΠ03 και 0ΕΠ04 καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, και τα μαθήματα με κωδικούς ΕΥ571, ΕΥ573, ΕΥ672 και ΕΥ673 καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να τα συμπεριλάβουν στη δήλωση μαθημάτων, την οποία υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους, να τα παρακολουθήσουν και να τα εξεταστούν από το Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών που τα προσφέρει. Tο περίγραμμα κάθε μαθήματος παρατίθεται σε κάθε μάθημα ξεχωριστά και στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Οι δύο Πρακτικές Ασκήσεις με κωδικούς ΕΥ771 και ΕΥ871 δηλώνονται από τους φοιτητές μόνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των οκτώ υποχρεωτικών μαθημάτων παιδαγωγικής κατάρτισης και προσφέρονται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών των φοιτητών των δύο Τμημάτων. Τα δύο μαθήματα Πρακτικής Άσκησης, με κωδικούς ΕΥ771 και ΕΥ871, έχουν Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας, ο οποίος παρατίθεται εδώ. Ο απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική εφόσον έχει  ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα αποκτά Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μαζί με τον βασικό τίτλο σπουδών, θα του επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, πέραν των θεσμών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε άλλη θέση στην οποία απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 194542/Δ2/15-11-2016 ( ΦΕΚ 3815/28-11-2016 τ. Β) οι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013− 2014 και εφεξής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική μπορούν να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους ένα πρόγραμμα μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που περιλαμβάνει οκτώ μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής με κωδικούς 0ΕΠ01-0ΕΠ05, ΕΥ571, ΕΥ573, ΕΥ672, ΕΥ673 και δύο Πρακτικές Ασκήσεις με κωδικούς ΕΥ771, ΕΥ871, και εφόσον αξιολογηθούν με επιτυχία σε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις να αποκτήσουν πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο