ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική διενεργούνται  σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.1/192329/Β3 (ΦΕΚ: 3185-τ.Β’/16-12-2013).

  1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων ανακοινώνεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου εξεταζόμενου μαθήματος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται από την Επιτροπή Κατατάξεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
  2. Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

α).   Αίτηση του ενδιαφερομένου

β).   Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

γ).   Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

  1. Με την 7η/30-04-2014 απόφαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίζεται η  διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος να είναι δύο (2) ώρες, τα εξεταζόμενα μαθήματα να είναι τα ακόλουθα τρία (3):
  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
  • Μαθηματική Ανάλυση Ι
  • Φυσική

και με εξεταζόμενη ύλη κάθε μαθήματος ως ακολούθως:

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό.

Ύλη: Οι Γλώσσες Προγραμματισμού C και C++. Ανάπτυξη Προγραμμάτων με Δομημένο τρόπο. Λέξεις Κλειδιά. Προσδιοριστές. Τύποι Δεδομένων. Έλεγχος Προγράμματος. Συναρτήσεις. Μεταβλητές. Εμβέλεια και Διάρκεια Ζωής Μεταβλητών. Πίνακες. Δείκτες. Σχέση Δεικτών και Πινάκων. Αναφορές και Διευθύνσεις Μνήμης. Χαρακτήρες. Ακολουθίες Χαρακτήρων. Μορφοποίηση Εισόδου και Εξόδου Προγραμμάτων. Δομήσεις και Προσπέλαση Μελών των Δομήσεων. Ενώσεις. Απαριθμήσεις. Χειρισμοί Παραστάσεων σε Δυαδική Μορφή. Πρόσβαση σε Αρχεία. Επεξεργασία Αρχείων. Προεπεξεργασία και Μεταγλώττιση Προγραμμάτων. Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού. Δομές Δεδομένων. Η C++ είναι βελτιωμένη C. Αφαιρετική Άποψη Δεδομένων. Κλάσεις. Κληρονομικότητα. Πολυμορφισμός. Υπερφόρτωση Τελεστών. Εικονικές Συναρτήσεις. Είσοδος και Έξοδος Προγραμμάτων με Ροές. Πρότυπα. Εξαιρέσεις.

Μαθηματική Ανάλυση Ι.

Ύλη: Σύνολα. Η έννοια της απεικόνισης. Πραγματικοί αριθμοί. Αξιώματα του R. Ρητοί αριθμοί. Το επεκτεταμένο σύνολο R. Διαστήματα. Απόσταση. Περιοχή σημείου. Ταξινόμηση σημείων του R. Ανοικτά και κλειστά σύνολα. Ακολουθίες Πραγματικών αριθμών. Όριο ακολουθίας. Πράξεις με όρια. Κριτήριο Cauchy. Μονότονες ακολουθίες. Συστολική ακολουθία. Αναδρομικές ακολουθίες. Εξισώσεις διαφορών. Σειρές Πραγματικών συναρτήσεων. Βασικά κριτήρια σύγκλισης σειρών. Συνέχεια συνάρτησης. Βασικά θεωρήματα. Παράγωγος συνάρτησης. Βασικά θεωρήματα. Κανόνας Leibniz. Αντίστροφες Τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Υπερβολικές συναρτήσεις και αντίστροφες αυτών. Παράγωγοι συναρτήσεων που δεν παρίστανται με κλειστή μορφή. Διαφορικό. Παράγωγοι και διαφορικά ανωτέρας τάξης. Προσέγγιση συναρτήσεων με πολυώνυμα. Πολυώνυμο Taylor (Maclaurin). Δυναμοσειρές. Αόριστο ολοκλήρωμα. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Ολοκλήρωμα Riemann. Θεμελιώδη θεωρήματα. Θεώρημα μέσης τιμής του Ολοκληρωτικού Λογισμού. Παραγώγιση ολοκληρωμάτων. Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος. Γενικευμένο ολοκλήρωμα. Αναλογία με σειρές. Βασικές Προτάσεις σύγκλισης. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών. Ομογενείς. Γραμμικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Γραμμικές εξισώσεις δευτέρας τάξης με σταθερούς συντελεστές. Εξίσωση Euler.

Φυσική.

Ύλη: Κλασική Μηχανική (στοιχεία κινηματικής, στοιχεία δυναμικής, έργο – δυναμικό και ενέργεια, Στερεό Σώμα). Κυματική (κυματική εξίσωση, συμβολή – στάσιμο κύμα). Ηλεκτρομαγνητισμός (ηλεκτροστατικό πεδίο, κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικό πεδίο, εναλλασσόμενο ρεύμα, κυματική φύση του φωτός). Πυρηνική Φυσική (Εισαγωγή στην πυρηνική φυσική, εισαγωγή στην κβαντική φυσική).

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο