ΣΚΟΠΟΣ

Σταθερός στόχος του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική από την ίδρυσή του είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις Πληροφορικής, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί σαφή επιστημονική περιοχή, με κύριο αντικείμενο την έρευνα, σχεδίαση, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, υλοποίηση, βελτιστοποίηση και μετάδοση πληροφοριών, αυτοματοποιημένων διατάξεων και συστημάτων, χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παράλληλα οι φοιτητές αποκτούν και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα τόσο των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής και της Υγείας γενικότερα, όσο και στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στη Βιοπληροφορική. Η διαρκής ανάπτυξη της Επιστήμης της Πληροφορικής, των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, αλλά και των ειδικών εφαρμογών στο χώρο της Βιοϊατρικής, έχει οδηγήσει στην αύξηση των αναγκών για εξειδικευμένο προσωπικό όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν και αφορούν την Επιστήμη της Πληροφορικής, αποτελεί – με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που προσφέρει με το πρόγραμμα σπουδών του – μοναδικό παράδειγμα δημιουργίας των πρώτων επιστημόνων με γνώσεις Πληροφορικής ειδικευμένες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στη Βιοπληροφορική, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εν λόγω επιστημονικών τομέων.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο