ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει κάθε έτος επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη για το συνολικό συντονισμό των Πτυχιακών Εργασιών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 σύμφωνα με απόφαση της 32ης/12-09-2019 Συνέλευσης του Τμήματος η συντονιστική επιτροπή πτυχιακών εργασιών αποτελείται από τους κ. Λουκόπουλο Αθανάσιο, κα. Μπράλιου Γεωργία και κ. Μάρκου Ευριπίδη

  • Η αρμόδια συντονιστική επιτροπή σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος συγκεντρώνει από τους Επιβλέποντες των Πτυχιακών Εργασιών σε τρεις χρονικές περιόδους κάθε ακαδημαϊκού έτους τους τίτλους των Πτυχιακών Εργασιών που ολοκληρώθηκαν καθώς και τις αντίστοιχες τριμελείς εξεταστικές επιτροπές τους και ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία, τον τόπο και τη διάρκεια παρουσίασης και εξέτασης των Πτυχιακών Εργασιών. Οι ημερομηνίες αυτές προσδιορίζονται κοντά στην έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων, Οκτώβριο και Φεβρουάριο, καθώς και τον Ιούνιο.
  • Οι διδάσκοντες, μέλη Δ.Ε.Π., εντεταλμένοι διδασκαλίας, πανεπιστημιακοί υπότροφοι με διδακτορικό δίπλωμα, διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 και μέλη Ε.ΔΙ.Π. προτείνουν θέματα Πτυχιακών Εργασιών στην αρμόδια επιτροπή (τίτλο, περίληψη του θέματος, προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ) στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέχρι την εβδομάδα έναρξης δηλώσεων μαθημάτων. Η συντονιστική επιτροπή σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, κάνει την κοινοποίηση των θεμάτων μέσω ανακοίνωσης της Γραμματείας του Τμήματος μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα δηλώσεων μαθημάτων, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση στις αντίστοιχες περιόδους.
  • Δικαίωμα αίτησης για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο ή 8ο εξάμηνο και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον 28 μαθήματα μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς τους στη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο συντελεστής βαρύτητας της Πτυχιακής Εργασίας είναι ίσος με είκοσι.
  • εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές που δεν ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία πρέπει να επιλέξουν, δηλώσουν, παρακολουθήσουν και εξεταστούν με επιτυχία σε τέσσερα μαθήματα Επιλογής.

 

Ο Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών Πατήστε είναι διαθέσιμος εδώ.

Οι φοιτητές του τμήματος και κυρίως όσοι είναι στη διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας οφείλουν να είναι ενήμεροι για τους κανόνες περί πλαγιαρισμού και λογοκλοπής (βλέπε εδώ)

Οι οδηγίες μορφοποίησης της Πτυχιακής Εργασίας είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο

Οδηγίες μορφοποίησης πτυχιακών εργασιών

 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο