Δίκτυα Επικοινωνιών

Κωδικός
7ΕΠ17
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Εξάμηνο
7
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Ανασκόπηση στοίβας πρωτοκόλλου TCP/IP. Χωρητικότητα Shannon καναλιού. Ανασκόπηση ψηφιακών διαμορφώσεων. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή xDSL,  διαμόρφωση πολλαπλών φερόντων. Διάδοση στο ασύρματο κανάλι, πολυδιαδρομικές διαλείψεις. OFDM. Πολλαπλές κεραίες MIMO, αντιστάθμιση πολυπλεξίας-ποικιλότητας. Ποικιλότητα λήψης EGC, SG, MRC. Ποικιλότητα εκπομπής, κώδικας Alamouti, STBCs. Massive MIMO. Πολλαπλή πρόσβαση FH CDMA, DS CDMA, δέκτης Rake. OFDMA. Διαμόρφωση GFSK. Bluetooth, ΙΕΕΕ 802.15.4. Πρότυπα ασύρματων τοπικών δικτύων ΙΕΕΕ 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ah. Πομποδέκτες προγραμματιζόμενοι από λογισμικό (SDRs). Δια-στρωματική σχεδίαση σε ενσύρματα και ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Από κοινού έλεγχος πρόσβασης, δρομολόγηση, και έλεγχος ροής. Aλγόριθμος μέγιστης πίεσης. Εξοικονόμηση ενέργειας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Τα δίκτυα επικοινωνιών εξελίσσονται ραγδαία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με βασικές τεχνολογίες, πρότυπα και αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε διάφορα στρώματα της δικτυακής στοίβας πρωτοκόλλου ώστε να διασφαλίσουν τη μεταφορά της πληροφορίας με υψηλούς ρυθμούς (Mbps και Gbps) και να υποστηρίξουν εφαρμογές με διαφορετικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα επιδεικνύει κατανόηση στα παρακάτω: 

 • Βασικές ιδέες – δικτυακή στοίβα πρωτοκόλλου.
 • Διάδοση και διαμόρφωση στο τηλεπικοινωνιακό κανάλι.
 • Διαμόρφωση πολλαπλών φερόντων.
 • Συστήματα πολλαπλών κεραιών.
 • Πολλαπλή πρόσβαση σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα.
 • Δρομολόγηση. Έλεγχος ροής. Aξιολόγηση επίδοσης.
 • Κύρια χαρακτηριστικά προτύπων ΙΕΕΕ 802.3, ΙΕΕΕ 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ah, Bluetooth.
 • Αρχές λειτουργίας και πρότυπα κυψελωτών δικτύων.
 • Διαστρωματικός έλεγχος τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εξοικονόμηση ενέργειας.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

Σύγχρονες Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, B. P. Lathi, Z. Ding, εκδ. Τζιόλα 2018. 

Εισαγωγή στην Ασύρματη Ψηφιακή Επικοινωνία, R. W. Heath Jr, εκδ. Γκιούρδας 2018.

Ασύρματες Επικοινωνίες, Αθ. Κανάτας, Γ. Πάντος, εκδ. Παπασωτηρίου, 2017.

Βασικές Αρχές Ασύρματης Επικοινωνίας, D. Tse, P. Viswanath, εκδ. Κλειδάριθμος, 2009. 

Δίκτυα Υπολογιστών – Μια προσέγγιση από τη σκοπιά των Συστημάτων, L. Peterson, B. S. Davie, εκδ. Κλειδάριθμος, 2009.

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τ. Rappaport, εκδ. Γκιούρδας, 2006.

Data Networks, D. Bertsekas, R. G. Gallager, Prentice Hall, 1992.

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Θεωρητικές ερωτήσεις
 • Επίλυση προβλημάτων, αριθμητικούς υπολογισμούς, παρουσίαση γραφημάτων για την κατανόηση βασικών εννοιών της θεωρίας.
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ατομική έκθεση/αναφορά σχετικά με βιβλιογραφική/προγραμματιστική εργασία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο