Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές βάσεις της Εκπαίδευσης

Κωδικός
ΕΥ571
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (ελεύθερο)
Εξάμηνο
Ελεύθερο
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
4
Ώρες Εργαστηρίου

Περιγραφή

Η θεματική αποτελεί βασικό μάθημα με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στη διασύνδεση της εγκεφαλικής δραστηριότητας με την εκπαιδευτική πρακτική. Η παρουσίαση, δηλαδή, των αρχών που ως στόχο έχουν τον επαναπρογραμματισμό των νευρώνων του εγκεφάλου με σκοπό την αποδοτικότερη κατανόηση και μελέτη του προς διδασκαλία κειμένου. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν είναι: Εγκεφαλικές περιοχές που είναι υπεύθυνες για τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, παρουσίαση βασικών κανόνων εγκεφαλικής πλαστικότητας, λειτουργία του εγκεφάλου μέσα από ένα σύστημα προσδοκιών και ανταμοιβών, μηχανισμοί αυτορρύθμισης του εγκεφάλου, εκπαίδευση ως μορφή γνωστικής ενίσχυσης, κανόνες και συστήματα εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, χρήση σύγχρονων ηλεκτροφυσιολογικών τεχνικών αξιολόγησης στην νευροεκπαιδευτική έρευνα. (ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τα βασικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού.
  • Να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε σε επίπεδο κατανόησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας.
  • Να αξιολογεί, να αναλύει, να συσχετίζει και να συνθέτει τις γνώσεις αυτές.
  • Να αναπτύσσει δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών, με στόχο την καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής.
  • Να συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές του στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και στην εκπόνηση εργασιών.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Σύγχρονα Θέματα Νευροψυχολογίας, Επιμέλεια: Ανάργυρος Β. Καραπέτσας Κωδικός στον Εύδοξο: 18185141.
  • Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική Πράξη (Τόμος Δ΄) Κολλιάδης Εμμανουήλ Κωδικός στον Εύδοξο: 6541.
Μετάβαση στο περιεχόμενο