Εξελικτική Ψυχολογία

Κωδικός
ΕΥ672
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (ελεύθερο)
Εξάμηνο
Ελεύθερο
Περίοδος
EE
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
4
Ώρες Εργαστηρίου

Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει: Τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού, τα βασικά μοντέλα μάθησης, την ανάπτυξη της οπτικής και ακουστικής οδού απόκτησης της γνώσης, τη συμβολή των μετωπιαίων και προμετωπιαίων λοβών στη μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογισμού, την ανάλυση του ρόλου της αναλογίας στη μάθηση μέσω της ανάπτυξης των νευρωνικών δικτύων με στόχο την αύξηση της μάθησης και της απομνημόνευσης καθώς και ερευνητικά δεδομένα από ηλεκτροφυσιολογικές τεχνικές αξιολόγησης της επανεκπαίδευσης της εγκεφαλικής δραστηριότητας. (ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης των παιδιών σε σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • Γνωρίζει τις αρχές που ως στόχο έχουν τον επαναπρογραμματισμό των νευρώνων του εγκεφάλου με σκοπό την αποδοτικότερη κατανόηση και μελέτη του προς διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου.
  • Την ανάπτυξη των εγκεφαλικών περιοχών που είναι υπεύθυνες για τις γνωστικές λειτουργίες με σκοπό τη διαμόρφωση του μαθήματος σύμφωνα με τις δυνατότητες των μαθητών.
  • Χρησιμοποιεί κανόνες και συστήματα εκπαίδευσης με βάση τις εξελικτικές δυνατότητες των μαθητών.
  • Είναι εξοικειωμένος με τις επιστημονικές μεθόδους έρευνας της εξελικτικής ψυχολογίας.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Η ανάπτυξη των παιδιών, Cole Michael, Cole Sheila R. Κωδικός στον Εύδοξο: 12586223.
  • Εξελικτική ψυχολογία - Ενιαίο, Feldman S. Robert - Μπεζεβέγκης Ηλίας (επιμ.) Κωδικός στον Εύδοξο: 12589457.

Τρόπος Εξέτασης

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο