Κοινωνιολογία της Επαίδευσης

Κωδικός
0ΕΠ01
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (ελεύθερο)
Εξάμηνο
Ελεύθερο
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου

Περιγραφή

Μελέτη της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση. Επιστημολογική τομή από την οποία προκύπτει η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στη σχολική επίδοση και την κοινωνικομορφωτική καταγωγή και προέλευση των μαθητών. Ο θεσμός του σχολείου. Σχέση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας, σε διεθνή και εγχώρια παραδείγματα. Σχέση μεταξύ επίδοσης και εγγενών ικανοτήτων. Έννοιες της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Θεωρία πολιτισμικού κεφαλαίου (Bourdieu). Θεωρία γλωσσικών κωδίκων (Bernstein). Παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική τάξη σε σύνδεση με τα ανάλογα κοινωνικά φαινόμενα.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Να γνωρίσουν οι διδασκόμενοι φοιτητές τις βασικές θεωρίες που επεξηγούν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να δύνανται να παρουσιάζουν και να αναλύουν τις διάφορες θεωρήσεις που έχουν αναπτυχθεί στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
  • Να κατανοήσουν τις κοινωνικές ανισότητες στο χώρο της εκπαίδευσης και τη συσχέτιση ανάμεσα στην κοινωνική προέλευση, το πολιτισμικό και το μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών και τη σχολική επίδοσητις έννοιες του αόριστου, του ορισμένου και του γενικευμένου ολοκληρώματος, να γνωρίζει μεθόδους και τεχνικές ολοκλήρωσης ώστε να τις εφαρμόζει κατά τον υπολογισμό του εμβαδού ενός 2-διάστατου σχήματος, κατά τον υπολογισμό όγκου/επιφάνειας ενός 3-διάστατου χωρίου με τη χρήση κατάλληλων ολοκληρωμάτων, κατά την επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων ή μετασχηματισμών Laplace, Fourier, κ.α.
  • Να προβληματιστούν αναφορικά με τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τις εγγενείς ή μη ικανότητες του κάθε μαθητή

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων, ιδεών και δεξιοτήτων, ώστε αυτές να εφαρμοστούν σε άλλα μαθήματα που σχετίζονται με την Πληροφορική και τη Βιοϊατρική.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης , Φραγκουδάκη Άννα, "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ", 1η έκδ./1985, ΑΘΗΝΑ, 30182
  • ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΕ ΜΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΗ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., 1η/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 59362953
  • Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, "Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.", 2η έκδ./2009, ΑΘΗΝΑ, 31627
  • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα, " Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.", 1η έκδ./2010, ΑΘΗΝΑ, 31712

Τρόπος Εξέτασης

 Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο

Υλικό

Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο