Λειτουργική Γονιδιωματική

Κωδικός
7ΕΒ18
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Εξάμηνο
7
Περίοδος
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Διδάσκων

Περιγραφή

DNA: το ευκαρυωτικό χρωμόσωμα. Αλληλούχιση και ανάλυση γονιδιωμάτων.  Ανάλυση των δεδομένων αλληλούχισης επόμενης γενιάς. Βιοπληροφορικές προσεγγίσεις στο ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA). Γονιδιακή έκφραση: ανάλυση δεδομένων από μικροσυστοιχίες και RNA-seq. Ανάλυση δεδομένων ChiP-seq. Λειτουργική γονιδιωματική: Η σχέση γονότυπου-φαινότυπου, ανάλυση γονιδιωμάτων από οργανισμους μοντέλα, Βάσεις δεδομένων και εργαλεία λογισμικού λειτουργικής γονιδιωματικής

Μαθησιακοί Στόχοι

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: 

• Θα είναι εξοικειωμένοι με την  ανάλυση δεδομένων απόν Αλληλούχιση Νέας Γενιάς. και ανάλυση γονιδιωμάτων  με σχετικά. 

• Θα έχουν κατανοήσει την ροή ανάλυση έκφρασης γονιδίων. 

• Θα έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και την εμπειρία έτσι ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν επιστημονικά στον τομέα της Λειτουργικής Γονιδιωματικής .

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Εφαρμοσμένος Έλεγχος: Αρχές, Ανάλυση και Ανάπτυξη με Matlab, Simulink και LabVIEW,  Φούρλας Γεώργιος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 50662327
  • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Shahian B., Savant J.C. JR., Hostetter G.H., Steafani T.R., “Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.”, 1η /2012, ΑΘΗΝΑ, 22688051

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία

– Επίλυση προβλημάτων με ανάλυση και υλοποίηση

σχετικών μεθόδων

– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Μετάβαση στο περιεχόμενο