Πρακτική άσκηση

Κωδικός
0ΕΜ09
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
Ελεύθερο
Περίοδος
EE, ΧΕ
ECTS
4
Ώρες Θεωρίας
Ώρες Εργαστηρίου

Περιγραφή

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2014-2020) και του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ) και της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα είναι ο Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, ενώ Ιδρυματικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Σφουγγάρης. Η πράξη συγχρηματο­δοτεί­ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο