1ΞΓ01

Αγγλικά Ι

Κωδικός
1ΞΓ01
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
1
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περίγραμμα Μαθήματος

Διδάσκουσα

Περιγραφή

Οι στόχοι των μαθημάτων Αγγλικών για Γενικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς αφορούν εκείνες τις επικοινωνιακές δεξιότητες στα Αγγλικά, οι οποίες απαιτούνται για λόγους σπουδών σε επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα. Το υλικό του συγκεκριμένου μαθήματος επικεντρώνεται σε δεξιότητες σπουδής στα Αγγλικά και πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην εξάσκηση και εξοικείωση των φοιτητών με ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκού λεξιλογίου και με δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από το χρήση αυθεντικών κειμένων. Το μάθημα παρέχει εξοικείωση με δεξιότητες σπουδής όπως η κατανόηση διαλέξεων και η λήψη σημειώσεων, η κατανόηση ακαδημαϊκών άρθρων και κειμένων, η ενίσχυση των δεξιοτήτων μνήμης και στρατηγικών μάθησης, η αποσαφήνιση της εσωτερικής δομής των κειμένων, καθώς και η άσκηση χρήσης ακαδημαϊκού λεξιλογίου και ακαδημαϊκών γραμματικών δομών.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκού λεξιλογίου για γενικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς.
  • Διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες -Εξοικείωση με δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου
  • Κατανόηση απλών ακαδημαϊκών κειμένων (π.χ. περίληψη) και κειμένων εκλαϊκευμένου επιστημονικού/ακαδημαϊκού λόγου

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES , KANTARIDOU ZOE, ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2η/2011, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 12519392
  • Access EAP: Frameworks - Course Book with audio DVD Sue Argent, Olwyn Alexander, Ανδρέας Μπέτσης, 1η/2014, 41958368

Τρόπος Εξέτασης

Συνεχής Αξιολόγηση μέσω 5 Προόδων/Εργασιών = 100% ή Τελική Εξέταση = 100%

Μετάβαση στο περιεχόμενο