Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική

Κωδικός
3ΞΓ01
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
3
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα: το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην Αγγλική γλώσσα για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (για φοιτητές Πληροφορικής) και το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην αγγλική γλώσσα για Επαγγελματικούς Σκοπούς. Τα μαθήματα Αγγλικών για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για τους φοιτητές της Πληροφορικής, Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με την αγγλική γλώσσα που θα χρειαστούν σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας στη μελλοντική ακαδημαϊκή τους πορεία σε μια σειρά από επιστημονικούς τομείς άμεσα σχετιζόμενους με την Πληροφορική. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει αυτές τις γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες, που θα βοηθήσουν τους μαθητές σε προ-εργασιακές συνθήκες, όπως η αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας και η σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών. Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί, παρέχοντας γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (βιογραφικά σημειώματα, επιστολές, αιτήσεις).

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα ειδικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου στο χώρο της Πληροφορικής
  • Διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες-Εξοικείωση με δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου
  • Σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών
  • Γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και κενών θέσεων εργασίας

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • English for ICT Studies in Higher Education Studies - Course Book with audio CDs Patrick Fitzgerald, Marie McCullagh, Carol Tabor , Ανδρέας Μπέτσης, 1η/2011, 41958363
  • English for Information Technology - 2nd Edition, E. Kolethra, L. Balari – Petrianidi, "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", 2η/2018, ΑΘΗΝΑ, 77116996
  • "Prepare & Practice for the TOEFL iBT Student's Book (with key)", Evans Virginia, Dooley Jenny, Zeter Jeff, EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1η/2010, 12647569

Τρόπος Εξέτασης

 Τελική Εξέταση = 100% (Προαιρετική εργασία και επιτυχής συμμετοχή σε πρόοδο παρέχει έναν επιπλέον βαθμό)

Μετάβαση στο περιεχόμενο