Αναγνώριση Προτύπων

Κωδικός
6ΕΠ02
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
6
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Συστήματα αναγνώρισης προτύπων. Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα. Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori). Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen). Μη γραμμικοί ταξινομητές. Αλγόριθμος perceptron. Πολυστρωματικά νευρωνικά δίκτυα. Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλύσου, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Αναγνώριση Προτύπων , Theodoridis S., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η έκδ./2011, ΑΘΗΝΑ, 13256974

Τρόπος Εξέτασης

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και προαιρετικές εργασίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο