Δίκτυα Υπολογιστών

Κωδικός
4ΚΠ01
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
4
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Βασικές έννοιες δικτύων. Αρχιτεκτονική OSI. Στοίβα πρωτοκόλλων διαδικτύου. Φυσικό στρώμα: μετάδοση δεδομένων. Οι έννοιες του φάσματος και του εύρους ζώνης. Τεχνικές κωδικοποίησης και διαμόρφωσης αναλογικών και ψηφιακών σημάτων. Σύγχρονη και ασύγχρονη μετάδοση. Διεπαφές. Έλεγχος ζεύξης δεδομένων: Έλεγχος ροής. Παράθυρο ολίσθησης., Χρήση ζεύξης. Ανίχνευση λαθών. Πρωτόκολλα ελέγχου ζεύξης δεδομένων. Πρωτόκολλο πολυπλεξίας HDLC: Βασικές αρχές και είδη, χρόνου, συχνότητας, μήκους κύματος. Τεχνικές μεταγωγής: μεταγωγή κυκλώματος, πακέτου και νοητού κυκλώματος. Αξιολόγηση επιδόσεων. Η τεχνολογία ATM. Μετάδοση κελιών. Κλάσσεις υπηρεσιών. Οι τεχνολογίες MPLS και Frame Relay. Έλεγχος συμφόρηση και διαχείριση κίνησης σε διάφορους τύπους δικτύου. Τοπικά δίκτυα (LANs): Ethernet, Token ring. Δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs): SONET. Πρωτόκολλα διαδικτύου: IP, λειτουργίες δρομολόγησης, κατάτμησης – επανένωσης και TCP (πρωτόκολλο μεταφοράς). Έλεγχος ροής και διόρθωση σφαλμάτων. Διαδικτυακές εφαρμογές και πρωτόκολλα υλοποίησής τους.

Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο για τα δομικά στοιχεία σε ένα φάσμα τεχνικών και πρωτοκόλλων που αφορούν το φυσικό επίπεδο, το επίπεδο συνδέσμου δεδομένων, καθώς και το επίπεδο δικτύου στις σύγχρονες επικοινωνίες.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum- David J. Wetherall, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 5η Αμερικανική/2011, ΑΘΗΝΑ, 12534026
  • Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Μαρούλης Δημήτριος – Βασιλάκης Κωνσταντίνος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2014, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 41954970
  • Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση, James F. Kurose, Keith W. Ross, “Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ”, 7η   Έκδοση/2018, ΑΘΗΝΑ, 77106973

Υλικό

https://eclass.uth.gr/courses/DIB_U_134/

Μετάβαση στο περιεχόμενο