Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

Κωδικός
2ΚΒ06
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
2
Περίοδος
EE
ECTS
4
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Εισαγωγή στην έννοια του σήματος και τις ιδιότητες του σήματος (Ορισμοί, δειγματοληψία και ανακατασκευή. Αποθήκευση σήματος στον υπολογιστή (quantization). Οι έννοιες της συνέλιξης και της συσχέτισης. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier). Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας (Βασικές έννοιες (διαστάσεις, pixel, voxel, αποθήκευση της εικόνας στον υπολογιστή). Τεχνικές παρουσίασης της ιατρικής εικόνας (gray scale, ψευδοχρώμα). Φίλτρα στο χώρο του χρόνου (συνέλιξη, έννοια μη γραμμικών φίλτρων). Φίλτρα στο χώρο των χωρικών συχνοτήτων. Βασικές αρχές τμηματοποίησης της εικόνας. Βασικές αρχές ανάλυσης της εικόνας – αναγνώριση προτύπων). Συμπίεση δεδομένων (Αναγκαιότητα, παραδείγματα, συμπίεση χωρίς απώλειες, συμπίεση με απώλειες). Παραδείγματα βιοϊατρικών σημάτων (ECG, EEG) (Γενικά, αρχές συλλογής, μέθοδοι επεξεργασίας). Παραδείγματα ιατρικών εικόνων (X-rays, CT, MRI, SPECT, κ.λπ.) (Γενικά, συλλογή – σχηματισμός της εικόνας. Μέθοδοι επεξεργασίας. Μέθοδοι απεικόνισης). Η γενικότερη εικόνα της Ιατρικής πληροφορικής: Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (ΠΣΝ) (Γενικά, δομή και λειτουργία, αρχιτεκτονική, παραδείγματα).

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Απόκτηση βασικών γνώσεων και εννοιών υποβάθρου για τις εφαρμογές των φυσικών επιστημών στην ιατρική.
  • Κατανόηση των κύριων εννοιών και των σχετικών μαθηματικών μεθόδων.
  • Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης απλού πηγαίου κώδικα σε περιβάλλον Matlab για εφαρμογές Βιοϊατρικής.
  • Ανάλυση προβλημάτων και εφαρμογών της Βιοϊατρικής στις φυσικές αρχές και φαινόμενα στα οποία βασίζονται.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων, Κουτσούρης Διονύσης - Δημήτρης, Παυλόπουλος Σωτήρης Α., Πρέντζα Ανδριάνα Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η εκδ./2003, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548926
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι με το Matlab, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ.-ΣΑΜΑΡΑΣ Ν., "Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ - Ιωάννης Μάρκου & Υιος Ο.Ε.", 1η/1999, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 53028
  • Βιοϊατρική τεχνολογία και ειδικές νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, Ουζούνογλου Ν., Μπούρκας Π., ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ, 1η/1991, ΑΘΗΝΑ, 50660010

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Βαθμολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων. Εξέταση Εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο