Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Κωδικός
5ΚΠ02
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
5
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Απλοποιημένο μοντέλο τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Σήματα και συστήματα. Σειρές και μετασχηματισμός Fourier. Τυχαία Σήματα, Στοχαστικές διαδικασίες. Ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας, Στοιχειώδη φίλτρα, Φασματική πυκνότητα. Θεωρία θορύβου, Περιορισμοί στις επικοινωνίες. Συστήματα διαμόρφωσης ΑΜ, ΑΜ-DSB-SC, AM-SSB. Διαμόρφωση γωνίας, Διαμόρφωση φάσης, Διαμόρφωση συχνότητας. Διατάξεις και εφαρμογές διαμόρφωσης. Επίδραση του θορύβου στην αποδιαμόρφωση. Ψηφιακή μετάδοση αναλογικών σημάτων, Κωδικοποίηση πηγής, Κβάντιση, PCM, DPCM, Δέλτα διαμόρφωση, Τύποι καναλιών. Ψηφιακή μετάδοση μέσω καναλιού προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου (AWGN), Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος PAM, Ψηφιακή διαμόρφωση. Ψηφιακή μετάδοση μέσω AWGN καναλιών περιορισμένου εύρους ζώνης, Διασυμβολική παρεμβολή και αντιμετώπισή της, Βασικά στοιχεία της θεωρίας πληροφορίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Κατανόηση των βασικών εννοιών της θεωρίας των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
  • Αναφορά στη θεωρία σημάτων και συστημάτων
  • Ανασκόπηση των αναλογικών συστημάτων διαμόρφωσης
  • Ψηφιακή μετάδοση σημάτων
  • Προσομοίωση συστημάτων με MATLAB

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση, Καραγιαννίδης Γιώργος, Παππή Κοραλία, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.”, 4η/2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68369851
  • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Proakis/Salehi, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ, 1η/2015, ΑΘΗΝΑ, 50657744

Τρόπος Εξέτασης

• Εργαστήριο – Ασκήσεις 30% • Τελική Εξέταση 70%

Μετάβαση στο περιεχόμενο