Μέθοδοι Προσομοίωσης

Κωδικός
8ΕΒ07
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

 Προσομοίωση και μοντελοποίηση, Δομή και κατασκευή μοντέλων Προσομοίωσης, Σχεδιασμός προσομοιωτικών πειραμάτων, Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων διάδοσης δεδομένων, Μελέτη της απόδοσης και συμπεριφοράς τους και στατιστική ανάλυση σημαντικών χαρακτηριστικών τους, όπως η πιθανότητα σφάλματος ή ο λόγος ισχύος σήματος προς θόρυβο, Προσομοίωση τεχνικών ψηφιακών διαμόρφωσης, Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Αριθμών, Ολοκλήρωση Monte Carlo, Παραγωγή Ψευδοτυχαίων Αριθμών, Μέθοδοι παραγωγής Τυχαίων Αριθμών από συγκεκριμένες κατανομές (Διακριτή Ομοιόμορφη, Γεωμετρική κατανομή, κατανομή Poisson, Διωνυμική κατανομή, Ομοιόμορφη κατανομή, Εκθετική κατανομή, κατανομή Βήτα, κατανομή Γάμμα, Κανονική κατανομή), Η μέθοδος της αντιστροφής, Η μέθοδος απόρριψης, Η μέθοδος της σύνθεσης, Στοχαστικά μοντέλα αλληλεπιδραστικής προσομοίωσης, Προσομοίωση βασικών στοχαστικών ανελίξεων, Προσομοίωση ομογενούς και μη ομογενούς ανέλιξης Poisson (μέθοδος εκλέπτυνσης, μέθοδος παραγωγής των ενδιάμεσων χρόνων, μέθοδος μετασχηματισμού), Προσομοίωση στοχαστικών μοντέλων στο χρόνο, Προσομοίωση συστημάτων εξυπηρέτησης δικτύων υπολογιστών (M|M|1 ουρά, GΙ|G|1 σύστημα εξυπηρέτησης), Προσομοίωση και βελτιστοποίηση Διαγραμμάτων Ελέγχου στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας, Εκτίμηση χαρακτηριστικών ελέγχων υποθέσεων, Εκτίμηση p-value, ισχύος σε ελέγχους υποθέσεων, Εκμάθηση κατάλληλου λογισμικού για την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων Προσομοίωσης.

Μαθησιακοί Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Θεωρία των Μεθόδων Προσομοίωσης και κυρίως η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών αυτών για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων σε δίκτυα διάδοσης δεδομένων, συστήματα αξιοπιστίας, υπολογιστικά συστήματα ή δίκτυα τηλεπικοινωνιών, που δύσκολα επιδέχονται αντιμετώπιση με αναλυτικές μεθόδους. Η βασική ιδέα των Μεθόδων Προσομοίωσης έγκειται στην κατάλληλη εικονική πραγματοποίηση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών του υπό μελέτη στοχαστικού φαινομένου, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών και εμπειρικών συμπερασμάτων. Η πρακτική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων Προσομοίωσης.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Τεχνικές Προσομοίωσης, 2η Έκδοση, Ρουμελιώτης Μάνος- Σουραβλάς Σταύρος, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.”, 2η/2015, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 41958885
  • Προσομοίωση διακριτών συστημάτων, Khoshnevis Behrokh, “ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ”, 1η έκδ./1999, ΑΘΗΝΑ, 12203
  • ΜATHEMATICA ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, “ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ”, “ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ”, 1η/2004, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 229

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Βαθμολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο