Οικονομική της Υγείας

Κωδικός
8ΕΒ06
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
5
Ώρες Εργαστηρίου
3

Περιγραφή

Ιστορία και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Θεωρία της κατανάλωσης. Θεωρία της παραγωγής. Η θεωρία της ζήτησης, της προσφοράς και της ισορροπίας στην αγορά Η θεωρία κόστους, εσόδων, κέρδους. Εθνικοί λογαριασμοί. Η Θεωρία της οικονομικής της φροντίδας της υγείας. Οι ιδιαιτερότητες και η ιστορική της εξέλιξη. Η θεωρία της παραγωγής φροντίδας υγείας ως δημόσιο και ως ιδιωτικό αγαθό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέθοδοι αμοιβής των συντελεστών της παραγωγής. Η ζήτηση, η προσφορά και η ισορροπία στον τομέα της φροντίδας υγείας. Η χρησιμοποίηση (κατανάλωση) της φροντίδας υγείας. Οι δαπάνες και η χρηματοδότησή του τομέα της φροντίδας υγείας . Η οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση των παρεμβάσεων στον τομέα της φροντίδας υγείας. Μέθοδοι της οικονομικής αξιολόγησης. Η εξέλιξη και το μέλλον των συνιστωσών της ζήτησης της παραγωγής και της χρησιμοποίησης της φροντίδας της υγείας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

  • Να εξοικειωθούν με τις οικονομικές θεωρίες και πρακτικές, να προσδιορίσουν την εφαρμογή τους  στα συστήματα της υγείας  και να εμπεδώσουν τις βασικές αρχές της Οικονομικής της Υγείας 
  • Να εξειδικευθούν  στον τομέα της διαχείρισης, της χρηματοδότησης και της κοινωνικο-οικονομικής αποτίμησης  των υπηρεσιών της υγείας  στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
  • Να διακρίνουν, να αντιπαραβάλλουν και να αξιολογήσουν οικονομικά και ασφαλιστικά προγράμματα και μεθόδους, που στοχεύουν σ’ ένα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα υγείας.
  • Να κατανοήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να σκιαγραφήσουν τις υποδομές του και να  ερμηνεύσουν τις διακυμάνσεις του υγειονομικού δυναμικού στην Ελλάδα.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Τα οικονομικά της Υγείας – Θεωρία και Πολιτική , Υφαντόπουλος Γιάννης Ν., “Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.”, 2η έκδ./2006, ΑΘΗΝΑ, 32050
  • Τα οικονομικά της Υγείας σε επανεξέταση, Rice Thomas, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 1η έκδ./2006, ΑΘΗΝΑ, 11795

Τρόπος Εξέτασης

 Α. Μορφή Αξιολόγησης 1. Παρακολούθηση των διαλέξεων και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών (15%) 2. Εκπόνηση και παρουσίαση Ατομικής Εργασίας ( 20%) 3. Ενεργή συμμετοχή στις παρουσιάσεις Εργασιών (5%) 4. Τελικές γραπτές εξετάσεις (60%) Β. Μορφή Αξιολόγησης Τελικές γραπτές εξετάσεις (100%)

Μετάβαση στο περιεχόμενο