Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης

Κωδικός
7ΕΒ13
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
7
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

 Εισαγωγή στην ιατρική απεικόνιση. Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων. Βασικές αρχές τομογραφικής απεικόνισης, τομογραφία διάδοσης και τομογραφία εκπομπής, μέθοδοι ανακατασκευής τομογραφικών εικόνων. Υπολογιστική τομογραφία ακτίνων Χ: διατάξεις παραγωγής και ανίχνευσης ακτίνων Χ, συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός: φυσικές αρχές, παλμικές ακολουθίες, διαδικασίες χαλάρωσης, τεχνικές συλλογής δεδομένων και ανακατασκευής εικόνας, συστήματα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, θέματα ασφαλείας. Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων: βασικές αρχές, παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και ανίχνευση ακτινοβολίας, αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Διαγνωστικοί υπέρηχοι: φυσικές αρχές, παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων, τεχνικές υπερηχογραφίας, κλινικές εφαρμογές.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Απόκτηση βασικών γνώσεων πυρηνικής φυσικής, κυματικής και κβαντομηχανικής.
  • Κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των βασικών απεικονιστικών μεθόδων, περιορισμοί και εφαρμογές τους.
  • Κατανόηση των βασικών μαθηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αυτές.
  • Δυνατότητα υπολογιστικής προσομοίωσης μεθόδων ανακατασκευής εικόνας με τη βοήθεια του MATLAB.
  • Εφαρμογή των γνώσεων/ εννοιών/μεθόδων της φυσικής, των μαθηματικών και της επεξεργασίας και ανάλυσης σήματος και εικόνας στα θέματα των ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα, Κουτσούρης Διονύσης – Δημήτρης,Νικήτα Κωνσταντίνα Σ.,Παυλόπουλος Σωτήρης Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η έκδ./2005, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548991
  • Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων , Δημάκης Πολίτης, Πάνου Θεόδωρος, ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ, 1η έκδοση /2011, ΑΘΗΝΑ, 13004245

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου Βαθμολόγηση εργασιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο