Προηγμένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Κωδικός
7ΕΠ16
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
7
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Επιθεώρηση βασικών εννοιών στην Τεχνολογία Λογισμικού. Ανάλυση διαδικασιών και προβλημάτων στη βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού. Λογισμικό ανοικτού και κλειστού κώδικα. Ευέλικτες μέθοδοι ανάπτυξης, η τεχνική Scrum, η μεθοδολογία DevOps, η διαχείριση των εκδόσεων του λογισμικού. Αρχιτεκτονικές τεχνικές με βάση το θεώρημα CAP. Σχεδίαση και δημιουργία γραφικών διεπαφών χρήστη. Σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία για την ανάπτυξη σύνθετων έργων λογισμικού. Διοίκηση έργου, κοστολόγηση, εξασφάλιση ποιότητας, διαχείριση σχηματισμών, περιβάλλοντα ανάπτυξης, πρότυπα. Σύγχρονα μοντέλα προγραμματισμού και ανάπτυξης πρωτοτύπων. Ανάπτυξη λογισμικού για ειδικές εφαρμογές, για συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας, για έξυπνες κινητές συσκευές, κτλ.

Μαθησιακοί Στόχοι

Ο κύριος μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις θεωρητικές και εμπειρικές διαστάσεις της Τεχνολογίας Λογισμικού. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και έννοιες. Διδάσκονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού καθώς και η εφαρμογή αυτών στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων στην Τεχνολογία Λογισμικού. Επίσης μελετούνται σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ανάπτυξη μεγάλων έργων τεχνολογίας λογισμικού, όπως η διοίκηση έργων, η εκτίμηση του κόστους τους και η συμμετοχή σε έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  1. Ian Sommerville: Τεχνολογία Προϊόντων Λογισμικού, Έκδοση: 1η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2020.
  2. Pressman, Αδριάνα Πρέντζα, Κωνσταντίνος Σαΐδης (επιμέλεια): Τεχνολογία Λογισμικού, 8η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοι Α.Ε., 2018.
  3. Shari Lawrence Pfleeger: Τεχνολογία Λογισμικού: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2η, 2011.
  4. Armando Fox and David Patterson: Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού ως Υπηρεσίας: Μια Ευέλικτη Προσέγγιση με χρήση Υπολογιστικής Νέφους, Έκδοση: 1η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2017.

 

Τρόπος Εξέτασης

Aτομικές ή/και ομαδικές εργασίες, τελική γραπτή εξέταση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο