Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων

Κωδικός
5ΕΠ03
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
5
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες. Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων. Ορισμός και μέτρο πληροφορίας, Εντροπία, Αμοιβαία πληροφορία, Μελέτη πηγών διακριτών μηνυμάτων, Πηγές χωρίς μνήμη και πηγές Markov, Πηγές συνεχών μηνυμάτων. Διακριτά Κανάλια χωρίς μνήμη, Συνεχή κανάλια, Χωρητικότητα καναλιού. Κωδικοποίηση πηγής, Ταξινόμηση κωδίκων. Κωδικοποίηση καναλιού, Θεωρήματα κωδικοποίησης Shannon. Γραμμικοί κώδικες, Κυκλικοί κώδικες, Συνελικτικοί κώδικες. Κρυπτογραφία.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Εισαγωγή στη θεωρία πληροφοριών
  • Περιγραφή μεθόδων κωδικοποίησης

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, THOMAS M. COVER – JOY A. THOMAS, ΙΤΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1H/2014, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , 41957449
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, D. R. HANKERSON, D. G. HOFFMAN, D. A. LEONARD, C. C. LINDNER, K. T. PHELPS, C. A. RODGER, J. R. WALL,    ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2η/2010, ΑΘΗΝΑ, 21373

Τρόπος Εξέτασης

• Εργασία (20% προαιρετική) • Τελική Εξέταση 80% ή 100%

Μετάβαση στο περιεχόμενο