ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. 2019-2020 (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 17/2)