Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων

Κωδικός
6ΚΒ06
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
6
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνων με εφαρμογές στη βιοϊατρική. Ψηφιακή αναπαράσταση και σύνθεση εικόνων. Δειγματοληψία εικόνων και περιοχές ενδιαφέροντος. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Τελεστές. Καθολικοί και τοπικοί μετασχηματισμοί έντασης αποχρώσεων. Συνέλιξη, φίλτρα, διδιάστατος διακριτός μετασχηματισμός Φουριέ, και διακριτός μετασχηματισμός κυματιδίων. Μορφολογικοί μετασχηματισμοί. Εισαγωγή στην επεξεργασία έγχρωμων εικόνων, θεωρία χρώματος και χρωματικοί χώροι. Αλγόριθμοι βελτίωσης, τμηματοποίησης και συμπίεσης εικόνων. Αλγόριθμοι εξαγωγής χαρακτηριστικών χρώματος, υφής και σχήματος από περιοχές ενδιαφέροντος. Αλγόριθμοι εντοπισμού σημείων ενδιαφέροντος, και εντοπισμού αντικειμένων σε εικόνες. Εφαρμογές σε διάφορα είδη βιοϊατρικών εικόνων, συμπεριλαμβανομένων ενδοσκοπικών, υπερήχων, ακτινογραφιών, τομογραφιών, μικροσυστοιχιών DNA κ.α

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Κατανόηση των εννοιών της επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας.
  • Εκμάθηση των μαθηματικών μεθόδων και βασικών τελεστών / φίλτρων.
  • Δυνατότητα υπολογιστικής υλοποίησης αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης βιοϊατρικών εικόνων.
  • Ανάλυση προβλημάτων επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας και επιλογή των κατάλληλων φίλτρων για την επίλυση τους.
  • Κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων των βιοϊατρικών εικόνων.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, 4η Έκδοση, Gonzales, Στέφανος Κόλλιας (επιμέλεια), “ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.”, 4η/2018 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68384821
  • Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας,  Νικόλαος Παπαμάρκος, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. , 3η/2013, ΑΘΗΝΑ, 68372511
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΣ, “Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ”, 4η/2010, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68398652

Τρόπος Εξέτασης

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Βαθμολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων. Εξέταση Εργαστηρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο