Ανάλυση Συστημάτων

Κωδικός
6ΕΠ06
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
6
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Σύστημα, υποσύστημα και περιβάλλον. Παραδοσιακές τεχνικές για ανάπτυξη συστημάτων και μειονεκτήματα. Σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες για ανάπτυξη συστημάτων. Ανάλυση προβλήματος. Τεχνικές για συλλογή δεδομένων. Ανάπτυξη συστημάτων προσανατολισμένη στις διαδικασίες: Δομημένα αγγλικά, πίνακες και δένδρα αποφάσεων, ανάλυση δεδομένων, μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων, αρχές σχεδιασμού συστημάτων, σύζευξη και συνοχή των modules, δομημένο διάγραμμα, αρχές για σχεδιασμό δεδομένων και διεπαφής χρήστη. Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη συστημάτων: Αρχές της UML και διαγράμματα για μοντελοποίηση δεδομένων, ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων. Εργαλεία Case.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της μεθοδολογίας της δομημένης ανάλυσης και του σχεδιασμού ενός συστήματος.
  • να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές και εργαλεία μοντελοποίησης και σχεδιασμού των συνιστωσών ενός συστήματος.
  • να είναι εξοικειωμένοι με τη γλώσσα σχεδίασης Unified Modeling Language (UML).
  • να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες ανάπτυξης υπηρεσιών (services).
  • να επιδεικνύουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ενός αναλυτή συστημάτων.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καμέας, Ι.Σταμέλος και Π.Φιτσιλης: Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML, 1η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2006.
  • D. Avison, andG. Fitzgerald: Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων -Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Εργαλεία, 3η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 2017.
  • K.E. KendellandJ.E. Kendell: Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, 8η Έκδοση, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2010.