Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων

Κωδικός
6ΕΠ06
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
6
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Σύστημα, υποσύστημα και περιβάλλον. Κύκλος ζωής και παραδοσιακές τεχνικές ανάπτυξης συστημάτων. Σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες. Ανάλυση προβλήματος, ανάλυση απαιτήσεων και μοντελοποίηση. Τεχνικές μετάβασης από την ανάλυση απαιτήσεων στη σχεδίαση. Προσεγγίσεις σχεδίασης και δομημένη σχεδίαση. Ανάλυση και σχεδίαση με προσανατολισμό στις διαδικασίες (Function-oriented analysis): διαγράμματα ροής δεδομένων, προδιαγραφές διαδικασιών (δομημένα αγγλικά, πίνακες και δέντρα αποφάσεων, λεξικό δεδομένων). Ανάλυση δεδομένων και μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων. Δημιουργία δομημένου διαγράμματος. Αρχιτεκτονική σχεδίαση και ανάπτυξη ψευδοκώδικα. Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση, έλεγχος ορθότητας και παράδοση συστήματος. Συντήρηση και ενημέρωση συστήματος. Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδίαση με τη γλώσσα Unified Modeling Language (UML). Διαγράμματα UML για μοντελοποίηση δεδομένων και ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων: διαγράμματα κλάσεων, διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, διαγράμματα ακολουθίας, διαγράμματα συνεργασίας, διαγράμματα καταστάσεων, κτλ. Εργαλεία computer aided software engineering (CASE).

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 •  να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της μεθοδολογίας της δομημένης ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων,
 • να γνωρίζουν την εφαρμογή των βασικών μεθοδολογιών και εργαλείων στη μοντελοποίηση και σχεδίαση των συνιστωσών ενός συστήματος,
 • να σχεδιάζουν διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα αρχιτεκτονικής του συστήματος και δομημένα διαγράμματα,
 • να είναι εξοικειωμένοι με τη γλώσσα σχεδίασης συστημάτων Unified Modeling Language (UML),
 • να επιδεικνύουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ενός αναλυτή συστημάτων.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  1. Avison, and G. Fitzgerald: Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων -Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Εργαλεία, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Μον. ΕΠΕ, 2017.
  2. Hoffer J.: Πληροφοριακά Συστήματα , 6η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοι Α.Ε., 2012.
  3. E. Kendell and J.E. Kendell: Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, 8η Έκδοση, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2010.
  4. Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καμέας, Ι.Σταμέλος και Π.Φιτσιλης: Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2006.
  5. Θεόδωρος Μητάκος: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 2015, ΚΑΛΛΙΠΟΣ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο