Διακριτά Μαθηματικά

Κωδικός
2ΚΠ02
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
2
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Εισαγωγή εις την λογική και τις αποδείξεις· προτασιακός λογισμός, προτασιακές ισοδυναμίες, κατηγορήματα και ποσοδείκτες. Θεωρία συνόλων· πράξεις συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα σύνολα. Σχέσεις και συναρτήσεις· ιδιότητες διμελών σχέσεων, σχέσεις ισοδυναμίας, δικτυωτά μερικής διατάξεως, αλυσίδες και αντιαλυσίδες. Καταμέτρηση· η αρχή του περιστερεώνα, διατάξεις και συνδυασμοί, γεννήτριες συναρτήσεις. Υπολογισιμότητα· γλώσσες και γραμματικές, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, αναγνώριση γλωσσών. Γραφήματα· επίπεδα, βεβαρημένα και κατευθυνόμενα γραφήματα, ατραποί, διαδρομές και κυκλώματα, διαδρομές και κυκλώματα Euler, διαδρομές και κυκλώματα Hamilton, το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή. Δένδρα· εκτείνοντα και δυαδικά δένδρα, αλγόριθμοι δένδρων και γραφημάτων. Αλγόριθμοι· πολυπλοκότητα αλγορίθμων, ιδιότητες ακεραίων αριθμών, πρώτοι αριθμοί και μέγιστοι κοινοί διαιρέτες, μαθηματική επαγωγή και αναδρομή, διακριτές αριθμητικές συναρτήσεις.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της 2ΚΠ02, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εξηγούν και να εφαρμόζουν τις βασικές μεθόδους των διακριτών (ασυνεχών) μαθηματικών στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Πληροφορική. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους στα επακόλουθα μαθήματα στον σχεδιασμό και την ανάλυση αλγορίθμων, την θεωρία υπολογισιμότητας, την μηχανολογία λογισμικού και τα συστήματα υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση.

  • να συλλογούνται μαθηματικώς περί βασικών ειδών και δομών δεδομένων (όπως οι αριθμοί, τα σύνολα, τα γραφήματα και τα δένδρα) χρησιμοποιούντα σε αλγορίθμους και συστήματα υπολογιστών· να διακρίνουν αυστηρούς ορισμούς και συμπεράσματα από τα απλώς εύλογα· να συνθέτουν στοιχειώδεις αποδείξεις, ειδικώς αποδείξεις με επαγωγή.
  • να προτυπώνουν και να αναλύουν υπολογιστικές διεργασίες χρησιμοποιώντας αναλυτικές και συνδυαστικές μεθόδους.
  • να εφαρμόζουν τις αρχές των διακριτών πιθανοτήτων προς υπολογισμό πιθανοτήτων και αναμενομένων τιμών απλών τυχαίων διεργασιών.
  • να εργάζονται σε μικρές ομάδες προς επίτευξη όλων των ανωτέρω στόχων.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές (Τρίτη Αμερικανική Έκδοση), Sussana S. Epp, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 3η/2010, ΑΘΗΝΑ, 13953
  • Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, C.L. LIU, ΙΤΕ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1η/2009, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 225
  • Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, 8η Έκδοση, Rosen Kenneth H., Παναγιώτης Μποζάνης (επιμέλεια), ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 8η/2018, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 77106820
  • Διακριτά Μαθηματικά, Lipschutz Seymour, Lipson Marc Lars, "ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.", 2η έκδ./2003, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548969
  • ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ , ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΟΥΝΤΖΑΚΗΣ, "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο ""Κάλλιπος"", 1η/2016, ΑΘΗΝΑ, 59303503

Τρόπος Εξέτασης

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Υλικό

Διαφάνειες, Σύγγραμμα, Άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο