Λογική Σχεδίαση

Κωδικός
2ΚΠ04
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
2
Περίοδος
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου
2

Περιγραφή

Αριθμητικά συστήματα και κώδικες. Άλγεβρα Boole. Άλγεβρα διακοπτών. Λογικές πύλες και συμβολισμοί. Λογικές συναρτήσεις. Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Συναρτήσεις XOR. Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών κυκλωμάτων. Αριθμητικά κυκλώματα. Αθροιστές. Αφαιρέτες. Πολυπλέκτες. Αποπλέκτες. Κωδικοποιητές. Αποκωδικοποιητές. Συγκριτές. Τύποι δισταθών παλμοκυκλωμάτων (Flip-flops) (SR, JK, D, T). Καταχωρητές. Ολισθητές. Απαριθμητές. Μνήμες. Ανίχνευση και διόρθωση λαθών. Κώδικας Hamming. Ακολουθιακά Κυκλώματα. Αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων (ASM). Υποσύστημα δεδομένων. Υποσύστημα ελέγχου. Εισαγωγή στις Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL).

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Κατανόηση των λογικών πράξεων, αξιωμάτων και θεωρημάτων της άλγεβρας Boole.
 • Εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία απλοποίησης λογικών κυκλωμάτων.
 • Κατανόηση λειτουργίας βασικών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων.
 • Εξοικείωση με τη πρακτική σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων.
 • Εξοικείωση με την χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (σύνδεση και έλεγχος λειτουργίας, ανάκτηση πληροφορίας από τα data sheets, εντοπισμός σφαλμάτων).

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • Ψηφιακή Σχεδίαση, 6η Έκδοση, Mano Morris, Ciletti Michael, "Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.", 6η έκδ./2018, ΑΘΗΝΑ, 68406394
 • Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων και Υπολογιστών, Morris Mano, Charles R. Kime, Tom Martin, "Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.", 5η Έκδοση/2016, ΑΘΗΝΑ, 59384943
 • Ψηφιακή Σχεδίαση, Ρουμελιώτης Μ., Σουραβλάς Στ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2η Έκδοση/2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68374428
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ασημάκης Νικόλαος, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε., 1η έκδ./2008, ΑΘΗΝΑ, 32137
 • Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής, Nelson Victor P.,Nagle H. Troy,Irwin J. David,Carroll Bill D., Επίκεντρο Α.Ε., 1η Έκδοση/2007, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 14888
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη γλώσσα VHDL, Brown, Vranesic , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 3η Έκδοση/2011, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548944

Τρόπος Εξέτασης

 Τελική εξέταση θεωρίας 70% Βαθμός Εργαστηρίου 30%

Μετάβαση στο περιεχόμενο